Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Extra aandacht voor burgerschapsonderwijs


28 augustus 2018


Op dit moment lopen er twee belangrijke initiatieven, gericht op het verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Onder leiding van minister Arie Slob ontwikkelt het ministerie van onderwijs een voorstel voor het aanpassen van de wet burgerschapseducatie. Tegelijk buigt een team van leraren en schoolleiders van diverse scholen zich over de invulling van burgerschapsonderwijs, in het kader van een breder programma tot verbetering van het curriculum op scholen. Isolde de Groot, universitair docente Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, legt uit. 

Vanwaar al die aandacht voor burgerschapsonderwijs?

“We vinden allemaal dat onderwijs ook een maatschappelijke taak heeft, namelijk een goede voorbereiding van jongeren op hun deelname aan onze samenleving. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat ze weten hoe ons democratisch bestel in elkaar zit en de bereidheid respectvol om te gaan met mensen die fundamenteel andere ideeën hebben dan zij zelf. 

In 2006 is de taak van scholen om bij te dragen aan burgerschapsvorming vastgelegd in de wet, maar deze wet geeft scholen te weinig houvast om hier invulling aan te geven. Ook heeft de Onderwijsinspectie geen concrete mogelijkheden om op scholen in te grijpen, als die principes uitdragen die in strijd zijn met onze democratie. Vandaar dat de minister de wet graag wil verbeteren. 

Tegelijk houden diverse onderwijsprofessionals zich bezig met de vraag hoe de verschillende vakken op scholen beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en hoe ze jongeren kunnen voorbereiden op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, en hun rol in de samenleving."

Hoe is de leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek hier bij betrokken?

"De leerstoelgroep Educatie heeft advies uitgebracht op de nieuwe wetstekst tijdens expertbijeenkomsten die het ministerie van onderwijs organiseerde rond de concept wetstekst. Daarnaast organiseerden wij een workshop voor de werkgroep burgerschapseducatie van het traject van Curriculum.nu en schreven wij een reactie op conceptteksten van het ontwikkelteam van Curriculum.nu.

Kun je een paar tips noemen?

“1. Blijf uitgaan van het doel van onderwijs: Hoe bereid je jongeren er op voor dat ze later hun plek vinden in de samenleving? Er bestaat namelijk de neiging om allerlei misstanden in onze samenleving op het bordje te schuiven van scholen; dat is niet de bedoeling.

2. Focus je niet alleen op Nederland. Het is belangrijk aandacht te hebben voor de internationale context. We zijn wereldburgers. Dus onderwerpen als ‘wel of niet Europa’, en kennis van internationale betrekkingen en verdragen zijn belangrijk.” 

Opening Academisch Jaar met minister Arie Slob

Op 3 september opent de Universiteit voor Humanistiek het nieuwe academische jaar met de feestelijke bijeenkomst: Vorming in het onderwijs: over wensen en grenzen. Bijzondere gast is minister Arie Slob. 

Op dit moment lopen er twee belangrijke initiatieven, gericht op het verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Het ministerie van onderwijs ontwikkelt, onder leiding van minister Arie Slob, een voorstel voor het aanpassen van de wet burgerschapseducatie. Tegelijk buigt een team van leraren en schoolleiders van diverse scholen zich over de invulling van burgerschapsonderwijs, in het kader van een breder programma tot verbetering van het curriculum op scholen. Isolde de Groot, universitair docente Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, legt uit.