Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Geschiedenis

De Universiteit voor Humanistiek is voortgekomen uit een hogere beroepsopleiding tot geestelijk verzorger, het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). De universiteit werd opgericht in 1989 en groeide uit tot een toonaangevend academisch kenniscentrum. In 2024 vieren we ons 35-jarig bestaan. 


Naar aanleiding van ons vijfde lustrum hebben we een site gebouwd met fragmenten uit de geschiedenis van onze universiteit. Als u meer wilt weten over onze geschiedenis, neem dan vooral een kijkje op www.25jaaruvh.nl. Hieronder volgt een beknopte geschiedenis.

Humanistisch Opleidings Instituut

In 1962 startte het Humanistisch Verbond een opleiding voor geestelijk raadslieden in de strijdkrachten. Twee jaar later werd het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) opgericht als werkstichting van het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Opleidings Instituut verzorgde aanvankelijk een tweejarige opleiding, erkend door de Ministers van Defensie en Justitie. Vanaf 1977 werd het Humanistisch Opleidings Instituut  bekostigd als een driejarige hogere beroepsopleiding. In 1980 werd de opleiding vierjarig.


Het humanistisch geestelijk werk maakte in de loop van de jaren een sterke theoretische en methodische ontwikkeling door. Er werden steeds hogere eisen gesteld aan het beroep van geestelijk verzorger, en er ontstond behoefte aan een opleiding op wetenschappelijk niveau. Ook wilde men door middel van wetenschappelijk onderzoek de theoretische basis voor het geestelijk werk verder ontwikkelen. De wens groeide om een universiteit op te richten.

Het ontstaan van de Universiteit voor Humanistiek

In 1986 richtte het Humanistisch Verbond de Stichting Humanistisch Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek  op. Ruim een jaar later diende zij een hernieuwde aanvraag in ten behoeve van de aanwijzing van het instituut als bijzondere universiteit (krachtens artikel 218 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de WWO). De naam van het instituut was op dat moment al gewijzigd in Universiteit voor Humanistiek.


Op 26 januari 1989 zond minister Deetman van Onderwijs & Wetenschap het principebesluit tot aanwijzing van de Universiteit voor Humanistiek aan de Tweede Kamer. Dat werd gevierd op een feestelijke bijeenkomst op 29 januari, de ‘geboortedag’ van de universiteit. Het duurde nog anderhalf jaar voordat de formele aanwijzing een feit was, omdat de Wet op het wetenschappelijk onderwijs daartoe moest worden gewijzigd. Het Koninklijk Besluit betreffende de aanwijzing van de Universiteit voor Humanistiek kwam in 1991.

Recente geschiedenis

In de loop van haar bijna dertig jarig bestaan is de Universiteit voor Humanistiek uitgegroeid tot een toonaangevend academisch kenniscentrum dat zich toelegt op multidisciplinair onderzoek, en inmiddels drie officieel geaccrediteerde opleidingen verzorgt. De universiteit maakte enkele reorganisaties door, waarvan de belangrijkste de invoering van de bachelor en masterstructuur  is geweest, in 2003. Sinds die tijd staan de begrippen zingeving en humanisering expliciet centraal in onderwijs en onderzoek. 


In 1991 is de universiteit krachtens artikel 218 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs aangewezen als levensbeschouwelijke universiteit. De master Humanistiek is een wetenschappelijke beroepsopleiding, vergelijkbaar met de door theologische universiteiten verzorgde kerkelijke opleidingen. Sinds 2008 is de Universiteit voor Humanistiek regulier bekostigd, op basis van studentenaantallen en uitgereikte graden.


In de zomer van 2009 verhuisde de Universiteit voor Humanistiek van twee locaties op de Drift en de Van Asch van Wijckskade naar een historisch pand aan de Kromme Nieuwegracht in de binnenstad van Utrecht.

Zorgethiek

In mei 2011 besloten Tilburg University en de Universiteit voor Humanistiek samen om de leerstoelgroep Zorgethiek en Beleid uit Tilburg in drie jaar stapsgewijs onder te brengen bij de Universiteit voor Humanistiek. Voor de universiteit betekende dit de komst van een nieuwe groep (bijzonder) hoogleraren, docenten, onderzoekers en studenten, de start van een extra master Zorgethiek en beleid, én een versterking van een kritische benadering binnen de ethiek en filosofie.

En verder

In 2021 startte de universiteit de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. In 2022 zijn we begonnen met de UvH Academie, die post-initieel onderwijs verzorgt voor professionals.