Deze website maakt gebruik van cookies

Feiten en cijfers

Eerstejaars studenten

2017 20162015

Bachelor Humanistiek*

626757

Master Humanistiek

373538

Master Zorgethiek en beleid

233431

Premaster traject Humanistiek

505151

Premaster traject Zorgethiek en beleid

392129

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober

2017 20162015

Bachelor Humanistiek

215233224

Master Humanistiek

158161171

Master Zorgethiek en beleid

526564

Premaster traject Humanistiek

656367

Premaster traject Zorgethiek en beleid

412448
Totaal531546574


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

2017 20162015

Bachelor Humanistiek

544846

Master Humanistiek

273734

Master Zorgethiek en beleid

302720

Premaster traject Humanistiek

332421

Premaster traject Zorgethiek en beleid

182825

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


201720162015
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen5.4775.3634.935
Opbrengst werk voor derden1.072   682   656
Exploitatie resultaat   204   411   175
Vermogen
Eigen vermogen6.0975.8935.482
Totaal vermogen7.7487.3517.469
Solvabiliteitsratio         1       1     1
Liquiditeit
Liquide middelen3.9433.1983.070
Netto werkkapitaal2.5161.9671.289
Current ratio         3        2       2
Beleggingen         0        0       0

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

2017 20162015

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

 716764
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)5.4845.1894.942

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.