Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Omdat de maatregelen rond COVID-19 kunnen leiden tot studievertraging bij studenten, waardoor die mogelijk niet tijdig het benodigde diploma kunnen behalen, hanteert de UvH conform de landelijke afgestemde richtlijnen eenmalig een aantal aanpassingen in de diploma-eisen. De toepassing hiervan wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Zie de updates hieronder.

Diploma-eisen

Om toegelaten te worden tot de bachelor Humanistiek moet je bij aanvang van je studie beschikken over één van de volgende diploma's:


 • een Nederlands VWO-diploma;
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, erkend door het ministerie van OCW
 • een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling of universiteit;
 • een Nederlands bachelor- of masterdiploma;
 • een Nederlands HBO-diploma of doctoraaldiploma;
 • een buitenlands Hoger Onderwijs-diploma van een niveau dat vergelijkbaar is met ten minste een vierjarige HBO-opleiding.

UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:

 • Propedeuse bachelor: de UvH hanteert een zogenaamde zachte knip. Studenten die nog maximaal 12 ECTS (20%) van hun propedeuse programma niet hebben voltooid, worden toegelaten tot de bachelor Humanistiek onder de volgende voorwaarden:
  • De student moet een verklaring van de hogeschool / universiteit overleggen waarin wordt gesteld dat de student het propedeuse diploma uiterlijk 31 december 2020 kan en naar verwachting ook zal behalen.
  • De gebruikelijke eisen van het Bindend Studieadvies in het eerste jaar blijven van kracht.

NB: wanneer je gebruik wil maken van deze regeling moet je daarvoor een apart verzoek indienen bij de Toelatingscommissie. Zorg ervoor dat je de benodigde documenten paraat hebt: een door je opleiding afgegeven en ondertekend overzicht van behaalde resultaten en een door je opleiding afgegeven verklaring dat je je diploma naar verwachting voor 1 januari zult behalen.

Taaleisen Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een Nederlands diploma moet je bewijzen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op VWO niveau. Heb je je VWO examen behaald en maakte Engels deel uit van je vakkenpakket, dan ben je direct toelaatbaar. In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op VWO-niveau door het afleggen van een van de volgende toetsen:

UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:

De eisen met betrekking tot de Engelse taal blijven van kracht, wel worden door de UvH ook de volgende certificaten geaccepteerd die op afstand (via internet) kunnen worden afgenomen:

Taaleisen Nederlands


Wanneer je toegelaten wordt op basis van een buitenlands diploma dan moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:
 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).

UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:

Indien vanwege COVID-19 de geplande toetsen niet doorgaan wordt per individueel geval gekeken wat de mogelijkheden zijn. De minimale eis is dat ten minste de cursus NT2 is gevolgd of dat op andere wijze het niveau B2 is vast te stellen. Bij voldoende vertrouwen in de taalbeheersing kan besloten worden tot toelating onder de volgende voorwaarden.

 • Examen NT2 moet alsnog behaald zijn uiterlijk 31-12-2020. Indien dat niet wordt gehaald, wordt de student uitgeschreven.

Toelatingsonderzoek

Voldoe je niet aan de diploma-eisen, dan kun je een toelatingsonderzoek afleggen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:


 • je bent bij de beoogde aanvang van je studie 21 jaar of ouder;
 • je beschikt over voldoende algemene ontwikkeling;
 • je bent geschikt voor het doorlopen van het bachelorprogramma;
 • je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse taal.

De UvH bepaalt welke examens je in het kader van het toelatingsonderzoek dient te doen, en je krijgt daarvan bericht per post na je aanmelding. Het gaat om de VWO-eindexamenvakken Nederlands, Engels en Geschiedenis. Je moet je vervolgens zelf aanmelden bij DUO voor het afleggen van deze staatsexamens. 

LET OP: je moet je vóór 1 januari aanmelden bij DUO om dat jaar nog staatsexamens te kunnen afleggen.

>> Meer informatie vind je op de DUO-site.


Daarnaast moet je voor toelating op basis van een toelatingsonderzoek een verzoek doen aan de Toelatingscommissie.

 

UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:

Voor de betreffende vakken gaan de college examens wel door, in tegenstelling tot de landelijke schriftelijke examens. De UvH gaat er vanuit dat op basis van deze examens de betreffende certificaten worden afgegeven. Neem bij problemen contact op met de studentenadministratie. 

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek in het kader van je toelating dat kun je je je wenden tot de Toelatingscommissie

Bachelor Humanistiek