Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Korte omschrijving

Hoe bevorderen we volwaardig burgerschap en een meer humane publieke sector? Hieronder volgt een algemene introductie van de thema's waar onze onderzoekers zich mee bezig houden. U kunt ook een aantal concrete voorbeelden bekijken van onderzoeksprojecten.

Doelstellingen

Met ons onderzoek (en onderwijs) willen we bijdragen aan humanisering van de publieke sector en daarmee aan volwaardig burgerschap, in en middels publieke organisaties en instellingen, zoals welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, ontwikkelingsorganisaties, lokale overheden en organisaties van burgers. Veel van ons onderzoek vindt plaats in Nederland maar we plaatsen het wel zoveel mogelijk in internationaal vergelijkend perspectief. Een deel van het onderzoek verrichten we buiten Nederland, deels ook op andere continenten, met name in gebieden waar Nederland door een historische banden mee verbonden is.

Burgerschap

Burgerschap gaat over op voet van gelijkheid en in vrijheid deelnemen en vormgeven aan de samenleving. Het staat tegenover onderdanigheid en onderdrukking, en impliceert gelijke rechten en een gelijke mate van zeggenschap. Om praktische redenen delegeren burgers macht aan bestuurders, politici, of publieke professionals maar die delegatie is altijd tijdelijk en voorwaardelijk. Burgerschap combineert gelijkheid en verschil: het verlangt van burgers dat ze elkaar als gelijken erkennen en tegelijkertijd respecteren dat ze verschillend zijn. Lees meer: Wat is burgerschap?

Humanisering

We verbinden volwaardig burgerschap aan humanisering van de publieke sector: hoe kunnen we de publieke dienstverlening zo inrichten dat deze mensen tot hun recht doet komen, erkenning en waardigheid biedt en ze rechtvaardig behandelt? We onderscheiden vier vormen van inhumane dienstverlening: objectificatie, stigmatisering, uitsluiting en bevoogding. Humanisering van de publieke sector gaat over bestrijding hiervan en over bevordering van een menswaardige, humane behandeling die erkenning en waardigheid biedt. Lees meer: Wat is humanisering?

Onderzoeksterreinen 

Ons onderzoek naar burgerschap en humanisering van de publieke sector spitsen we toe op vier terreinen: zorg en welzijn, werk(loosheid), democratie en transformatieve rechtvaardigheid.  Lees meer: Onze onderzoeksterreinen.

Onderzoeksbenadering

Binnen alle inhoudelijke onderwerpen keren enkele doorsnijdende thema’s terug: interacties -in-context, morele emoties, en solidariteit en diversiteit. We richten ons onderzoek vooral op interacties en hun organisationele en maatschappelijke context: interacties tussen burgers onderling, en tussen burgers en in publieke organisaties werkzame professionals, en invloed van publieke organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. We pogen problematieken vanuit verschillende, mogelijk tegenstrijdige perspectieven tussen bijvoorbeeld burgers en professionals te begrijpen. Lees meer: Onze onderzoeksbenadering.


Bekijk een overzicht van de onderzoekers in deze groep.
Bekijk een overzicht met voorbeelden van onderzoeksprojecten.

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan bevordering van sociale rechtvaardigheid en daarmee volwaardig burgerschap in en middels publieke organisaties en instellingen.