Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beleid

Strategisch Plan

Inclusiviteit en Diversiteit zijn van groot belang voor de Universiteit voor Humanistiek. Dit komt tot uiting in het recent vastgestelde Strategisch Plan 2022-2026. De ambitie is om toonaangevend te zijn in ruimte voor talent, waarbij de verschillen tussen medewerkers worden erkend en gewaardeerd. 

Strategisch Plan 2022-2026, p. 13; over beleidskader Inclusiviteit:
In de volledige breedte van de samenleving ervaart men de negatieve gevolgen van uitsluiting en is men op zoek naar manieren om inclusiviteit voor iedereen te bevorderen. Het nastreven van ‘een zinvol leven in een rechtvaardige en zorgzame samenleving’ gebeurt in een steeds diverser wordende samenleving waarin mensen leven met verschillende verwachtingen, ambities, opvattingen, beelden en rituelen. 

Geïnspireerd door de waarden en tradities van het humanisme, waarin we zowel levensbeschouwelijke zingevende dimensies als een moreel-politiek streven herkennen, verdient de pluraliteit van de samenleving – een centrale positie in onderwijs en onderzoek. De UvH wil een plaats zijn waar een verscheidenheid aan mensen zich kan ontplooien en zich veilig, erkend en gewaardeerd voelt. Want meerstemmigheid is een belangrijke waarde in de humanistische traditie.


Zie ook: 

  • Conceptvisie Stuurgroep “Bouwstenen voor een UvH visie op Diversiteit en Inclusie’

Strategisch Plan 2022-2026, p. 25; over de ambities van HR:

In de komende jaren wordt een HR-beleid ontwikkeld dat de uitvoering van het strategisch plan ondersteunt. De HR thema’s uit de CAO Nederlandse Universiteiten zijn hier richtinggevend. Binnen het beleid schenkt de UvH aandacht aan de inbedding van de speerpunten diversiteit & inclusiviteit en de gevolgen van globalisering. Ook talentontwikkeling in brede zin en vanuit het programma ‘Erkennen & Waarderen’, een bijdrage aan het beleid ten aanzien van hybride werken en aandacht voor het  verminderen van de werkdruk worden in het HR-beleid opgenomen. Met betrokkenen uit diverse organisatieonderdelen wordt duiding van de thema’s en een prioritering van de programmaonderdelen uitgewerkt.


Zie ook: 

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De code is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht.


Inclusiviteit en diversiteit zijn van groot belang voor de Universiteit voor Humanistiek. De ambitie is om toonaangevend te zijn in ruimte voor talent, waarbij de verschillen tussen medewerkers worden erkend en gewaardeerd.