Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening vastgelegde beginselen met betrekking tot wetenschappelijk integriteit. In de gedragscode zijn beginselen uitgewerkt ten aanzien van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van onderwijs en onderzoek. De toepassing daarvan is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Daarbij geldt hoe dan ook dat iedereen desgevraagd dient uit te leggen of, en zo ja waarom, is afgeweken van de in de code vastgelegde principes en de uitwerking daarvan. 

PDF-bestandGedragscode

PDF-bestandKNAW Briefadvies Correct Citeren 

Klachtenregeling

Er is een klachtenregeling vastgesteld waarin wordt geregeld welke weg kan worden bewandeld wanneer er een vermoeden bestaat dat een medewerker van de universiteit de in bovenbedoelde gedragscode vastgelegde principes niet heeft gevolgd.

PDF-bestandKlachtenregeling

Schema en infographic integriteitsbeleid Nederlandse universiteiten

Vertrouwenspersoon

De universiteit heeft een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit die als eerste aanspreekpunt fungeert voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. Prof. dr. Roelof Hortulanus is als zodanig door het College van bestuur benoemd. 

Commissie Wetenschappelijke integriteit

De universiteit heeft samen met de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn een Commissie Wetenschappelijke Integriteit Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten ingesteld. Formele klachten over de wetenschappelijke integriteit kunnen door iedereen aan deze commissie worden voorgelegd. De secretaris van de Protestants Theologische Universiteit, mr. drs. Domique de Boer, treedt op als secretaris van de commissie. De commissie brengt in het geval van een klacht advies uit aan het College van bestuur van de universiteit, dat vervolgens een zogenaamd aanvankelijk oordeel vaststelt.

PDF-bestandReglement commissie NLU 

Aansluiting bij het LOWI

Klagers en beklaagden kunnen het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vragen een advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur. In dat geval betrekt het college het oordeel van het LOWI in haar definitieve besluit. 

Ingediende klachten

In de periode 2011 t/m 2016 zijn bij de universiteit geen klachten ingediend.

Overzicht klachten wetenschappelijke integriteit alle Nederlandse Universiteiten