Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Betalingsvoorwaarden bij betaling per machtiging

 • De UvH schrijft het collegegeld af van je opgegeven rekeningnummer op:
  • Bij betaling in een keer: 25 augustus of, indien je inschrijving nog niet definitief was op 25 augustus, zo snel mogelijk nadat je inschrijving definitief is gemaakt.
  • Bij betaling in termijnen: Op de 25ste van elke maand van augustus t/m mei. Indien je inschrijving nog niet definitief was op 25 augustus wordt de eerste termijn zo snel mogelijk nadat je inschrijving definitief is gemaakt afgeschreven.
 • Door ondertekening van de digitale machtiging van Studielink (met DigiD) of een papieren machtigingsformulier collegegeld UvH, wordt verklaard dat het collegegeld aan de Universiteit voor Humanistiek wordt betaald door middel van een eenmalige onherroepelijke incassomachtiging (ineens of in termijnen).
 • Door ondertekening wordt een betalingsverplichting aangegaan voor het verschuldigde bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien de machtiging wordt afgegeven door een derde wordt toestemming gegeven aan de rekeninghouder om namens de student het collegegeld te betalen. De student blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 • De rekeninghouder heeft geen recht op terugboeking van de afgeschreven bedragen uit hoofde van de ondertekende machtiging. Indien student of rekeninghouder het niet eens is met het debiteren van de rekening uit hoofde van de machtiging, dient contact opgenomen te worden met de studenten- of financiële administratie.
  Intrekking van de machtiging ontheft de debiteur niet van betalingsverplichting.
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van een Europees bankrekeningnummer (IBAN). De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan.
 • De rekeninghouder dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de bankrekening.
 • Bij keuze voor gespreide betaling wordt geïnd op of rond de genoemde data.
 • Bij definitieve inschrijving na reeds vervallen incassotermijnen wordt het verschuldigde bedrag verdeeld over de nog resterende incassotermijnen.
 • Indien er wijzigingen zijn in je inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van je collegegeld geldt de betalingsverplichting ook voor het gewijzigde bedrag, ook al is het bedrag anders op de getekende machtiging.


Gevolgen niet betalen collegegeld.


 • Indien voor de betaling van het collegegeld een machtiging tot incasso is gegeven en een termijnbedrag niet kan worden geïnd, wordt bij betalingsachterstand een termijn gesteld waarbinnen het verschuldigde termijnbedrag moet zijn voldaan.
 • Indien een termijn niet kan worden geïnd en de student deze niet binnen de door ons gestelde termijn heeft voldaan dan is het resterende collegegeld in één keer opeisbaar.
 • Incassokosten zijn voor rekening van de student.
 • Indien er in een studiejaar een termijnbedrag niet tijdig is of termijnbedragen niet tijdig zijn betaald, kan het College van Bestuur besluiten dat in een volgend studiejaar het collegegeld niet in termijnen mag worden betaald.
 • Indien aan het eind van een studiejaar het collegegeld of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt de inschrijving van de student niet eerder gecontinueerd dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld is voldaan en het collegegeld voor het komende studiejaar in één keer is voldaan.
 • Beëindiging inschrijving: Indien in de loop van het studiejaar de inschrijving wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege afstuderen) en restitutie van het collegegeld wordt aangevraagd, geldt het volgende: de administratieve afhandelingsperiode kan ten minste 2 maanden duren; dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, minimaal nog 1 termijn collegegeld van de rekening kan worden afgeschreven. Uiteraard wordt dit bedrag wel verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.

Wij adviseren je om een print van de digitale machtiging en een print van deze voorwaarden te bewaren.

De hierboven gestelde voorwaarden zijn geldig vanaf 21 juni 2016