Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Betalingsvoorwaarden bij betaling per machtiging


 • Door ondertekening van de digitale machtiging van Studielink (met DigiD) of een papieren machtigingsformulier collegegeld UvH, wordt verklaard dat het collegegeld aan de Universiteit voor Humanistiek wordt betaald door middel van een onherroepelijke incassomachtiging (ineens of in 10 termijnen).
 • Bij betaling in termijnen worden de volgende incassotermijnen gehanteerd: de 25ste van de maand in de maanden september t/m juni van het collegejaar.
 • Door ondertekening wordt een betalingsverplichting aangegaan voor het verschuldigde bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien de machtiging wordt afgegeven door een derde wordt toestemming gegeven aan de rekeninghouder om namens de student het collegegeld te betalen. De student blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 • De rekeninghouder heeft geen recht op terugboeking van de afgeschreven bedragen uit hoofde van de ondertekende machtiging. Indien student of rekeninghouder het niet eens is met het debiteren van de rekening uit hoofde van de machtiging, dient contact opgenomen te worden met de studenten- of financiële administratie.
 • Intrekking van de machtiging ontheft de debiteur niet van betalingsverplichting.
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van een Europees bankrekeningnummer (IBAN). De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan.
 • De rekeninghouder dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de bankrekening.
 • Indien er wijzigingen zijn in de inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van het collegegeld geldt de betalingsverplichting ook voor het gewijzigde bedrag.
 • Beëindiging inschrijving: Indien in de loop van het studiejaar de inschrijving wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege afstuderen) en restitutie van het collegegeld wordt aangevraagd, geldt het volgende: de administratieve afhandelingsperiode kan ten minste 2 maanden duren; dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, minimaal nog 1 termijn collegegeld van de rekening kan worden afgeschreven. Uiteraard wordt dit bedrag wel verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.


Gevolgen niet betalen collegegeld. • Eerste herinnering: Indien voor de betaling van het collegegeld een machtiging tot incasso is gegeven en een (termijn)bedrag niet kan worden geïnd, of wanneer bij aan andere wijze van betaling de betaaltermijn is overschreden, ontstaat een betalingsachterstand. Er wordt een herinnering gestuurd waarbij een termijn van twee weken wordt gesteld waarbinnen het verschuldigde termijnbedrag moet zijn voldaan.

 • Aanmaning: Indien na het verstrijken van de termijn uit de eerste herinnering niet is voldaan kan het UvH-account van de student worden geblokkeerd totdat het openstaande bedrag is voldaan. Tevens wordt een tweede betalingstermijn gesteld van 1 week.

 • Laatste aanmaning: Indien na het verstrijken van de aanmaning niet is voldaan wordt een laatste termijn van betaling gesteld van 1 week , waarbij wordt vermeld dat na die termijn overgegaan wordt tot uitschrijving als student. 

 • Blijft de student in gebreke dan wordt de student uitgeschreven conform artikel 5.2.1 van het reglement in- en uitschrijving. Tevens vervalt in het daaropvolgende collegejaar het recht van de student om in termijnen te mogen betalen. 

 • Indien bij herinschrijving het collegegeld van het afgelopen jaar of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt de inschrijving van de student niet eerder gecontinueerd dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld is voldaan en het collegegeld voor het komende studiejaar in één keer is voldaan. 

Wij adviseren je om een print van de digitale machtiging en een print van deze voorwaarden te bewaren.

De hierboven gestelde voorwaarden zijn geldig vanaf collegejaar 2023-2024