Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Betalingsvoorwaarden bij betaling per machtiging

 • Door ondertekening van de digitale machtiging van Studielink (met DigiD) of een papieren machtigingsformulier collegegeld UvH, wordt verklaard dat het collegegeld aan de Universiteit voor Humanistiek wordt betaald door middel van een onherroepelijke incassomachtiging (ineens of in 10 termijnen).
 • Bij betaling in termijnen worden de volgende incassotermijnen gehanteerd: de 25ste van de maand in de maanden september t/m juni van het collegejaar.
 • Door ondertekening wordt een betalingsverplichting aangegaan voor het verschuldigde bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien de machtiging wordt afgegeven door een derde wordt toestemming gegeven aan de rekeninghouder om namens de student het collegegeld te betalen. De student blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 • De rekeninghouder heeft geen recht op terugboeking van de afgeschreven bedragen uit hoofde van de ondertekende machtiging. Indien student of rekeninghouder het niet eens is met het debiteren van de rekening uit hoofde van de machtiging, dient contact opgenomen te worden met de studenten- of financiële administratie.
 • Intrekking van de machtiging ontheft de debiteur niet van betalingsverplichting.
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van een Europees bankrekeningnummer (IBAN). De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan.
 • De rekeninghouder dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de bankrekening.
 • Indien er wijzigingen zijn in de inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van het collegegeld geldt de betalingsverplichting ook voor het gewijzigde bedrag.
 • Beëindiging inschrijving: Indien in de loop van het studiejaar de inschrijving wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege afstuderen) en restitutie van het collegegeld wordt aangevraagd, geldt het volgende: de administratieve afhandelingsperiode kan ten minste 2 maanden duren; dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, minimaal nog 1 termijn collegegeld van de rekening kan worden afgeschreven. Uiteraard wordt dit bedrag wel verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.

Gevolgen niet betalen collegegeld.


 • Eerste herinnering: Indien voor de betaling van het collegegeld een machtiging tot incasso is gegeven en een (termijn)bedrag niet kan worden geïnd, of wanneer bij aan andere wijze van betaling de betaaltermijn is overschreden, ontstaat een betalingsachterstand. Er wordt een herinnering gestuurd waarbij een termijn van twee weken wordt gesteld waarbinnen het verschuldigde termijnbedrag moet zijn voldaan.

 • Aanmaning: Indien na het verstrijken van de termijn uit de eerste herinnering niet is voldaan kan het UvH-account van de student worden geblokkeerd totdat het openstaande bedrag is voldaan. Tevens wordt een tweede betalingstermijn gesteld van 1 week.

 • Is na afloop van de aanmaning nog steeds niet betaald dan kan de betalingsovereenkomst over betaling in termijnen worden opgeschort en is het resterende bedrag voor het volledige collegejaar direct opeisbaar. Blijft de student in gebreke dan kan besloten worden tot  uitschrijving van de student conform artikel 5.2.1 van deze regeling. Tevens kan in dat geval besloten worden dat de student het daarop volgende collegejaar niet in termijnen mag betalen.

 • Indien bij herinschrijving het collegegeld van het afgelopen jaar of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt de inschrijving van de student niet eerder gecontinueerd dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld is voldaan en het collegegeld voor het komende studiejaar in één keer is voldaan. 

Wij adviseren je om een print van de digitale machtiging en een print van deze voorwaarden te bewaren.

De hierboven gestelde voorwaarden zijn geldig vanaf collegejaar 2023-2024