Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beroepsmogelijkheden

Het grootste deel van onze afgestudeerden vindt binnen een jaar na afstuderen een baan op niveau. Ze werken als humanistisch geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij instellingen van justitie en in de krijgsmacht. Daarnaast zijn afgestudeerden van de UvH werkzaam op het terrein van onderwijs, onderzoek, beleid en advies, of ze oefenen zelfstandig een praktijk uit. Hieronder volgt een beschrijving van verschillende competenties en werkterreinen. De meeste afgestudeerden zijn werkzaam op meerdere van deze gebieden tegelijk. 

Geestelijke begeleiding

Als geestelijk begeleider ondersteun je mensen die worden geconfronteerd met levensvragen. Dat is in principe op veel manieren en op allerlei plekken mogelijk. Je kunt werken als geestelijk raadsman of -vrouw in een van de werkvelden van het Humanistisch Verbond: het leger, de gevangenis, een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar ook elders kun je aan de slag: als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, in de slachtofferhulp en in counseling of coaching.

Educatie, training en coaching

In de educatievakken specialiseer je je in het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs, dat is gericht op de identiteitsontwikkeling van jongeren en jong volwassenen. Hier is vooral aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling, ethische vraagstukken, kritisch-democratisch burgerschap en beroepsidentiteit. Je kunt aan de slag als docent in het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs, als trainer/begeleider/coach in uiteenlopende omgevingen, en bijvoorbeeld in schoolondersteunende instellingen als onderzoeker, leerplanontwikkelaar en begeleider. 

Organisatie en beleid

Je verdiept je in de master ook in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Je kunt met dit profiel terecht in tal van organisaties. Bijvoorbeeld waar behoefte is aan begeleiding in het omgaan met zingevingsvragen, waar samenwerking en waardenontwikkeling bevorderd moeten worden en waar om humanisering van de organisatie en beleidsprocessen wordt gevraagd. Je bent ook toegerust om onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar organisatie- en beleidprocessen. Je kunt aan de slag als adviseur en beleidsmedewerker, of bij gemeenten, instellingen of ministeries op het terrein van welzijn en zorg. Ook als HR-counsultant kun je terecht bij bureaus voor bemiddeling en loopbaanbegeleiding, vakbonden en Arbodiensten.

Onderzoek

In de onderzoeksvakken leer je veel over de betekenis van religie en levensbeschouwing in onze moderne samenleving. Je kunt functies vervullen bij de overheid, politieke partijen of maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Of denk aan functies bij de media, radio, tv en de schrijvende pers. Bovendien word je geschoold in het doen van wetenschappelijk onderzoek, vooral fenomenologisch onderzoek en historisch, filosofisch en empirisch narratief onderzoek. Na afronding ben je een gekwalificeerd onderzoeker, op de terreinen die voor de humanistiek relevant zijn. Verschillende humanistici werken als docent/ onderzoeker of doen promotieonderzoek.

Ambtsopleiding

De master Humanistiek leidt ook op tot een ambt: dat van humanistisch raadspersoon. Je kunt er voor kiezen dit ambt te vervullen namens het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond fungeert dan als zendend genootschap. 


Het volgen van de UvH-opleiding hoeft niet te betekenen dat je later ook echt ambtsdrager wilt worden. Iedereen wordt in beginsel toegelaten tot de universiteit. Je hoeft geen lid te zijn van het Humanistisch Verbond, dat ook geen directe bemoeienis heeft met de universiteit of opleiding. Het is goed mogelijk dat je als student meer wilt weten over humanistische tradities, zonder dat je direct geïnteresseerd bent in het beroep van humanistisch geestelijk werker.

 

Lees voor ervaringen van afgestudeerden ook  Verhalen uit de praktijk en Geestelijk verzorgers in de media. Of bekijk onze LinkedIn-pagina voor een overzicht van afgestudeerden.