Deze website maakt gebruik van cookies

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma draait om de vraag: Hoe optimaliseren we de mogelijkheden voor mensen om een waardig en zinvol leven te leiden, in een rechtvaardige en zorgzame samenleving?

In deze onderzoeksvraag spelen twee grote uitdagingen een rol:

  • Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen het realiseren van menselijke potentie en het erkennen van menselijke kwetsbaarheid?
  • Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen de speelruimte voor human flourishing en moreel actorschap, en bepaaldheid door sociale, culturele en politieke structuren?

In het onderzoeksprogramma staan vier thema's centraal. Zij worden hieronder kort omschreven. De thema’s komen terug in het onderzoek dat wordt uitgevoerd en ontwikkeld door onze leerstoelgroepen. Elke groep heeft zijn eigen accent en expertise, maar in de uitwerking van deze thema’s werken de groepen samen. 

Kritische herbronning van humanistische tradities en waarden

Humanistische waarden en bronnen vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons onderzoek. Met fundamenteel onderzoek beogen wij deze kritisch te doordenken en analyseren. 

Humanistische verzorging 

We richten ons op praktijken van (humanistische) verzorging en begeleiding bij vragen hoe zinvol te leven in een pluralistische samenleving. Dat doen we zowel binnen als buiten de traditionele praktijken van geestelijke verzorging (de humanistische geestelijke verzorging bij Defensie, Justitie en in de zorg). 

Omgang met kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid en afhankelijkheid horen bij het leven, maar wij lijken hier in onze moderne samenleving steeds minder rekening mee te houden. Een zorg ethisch perspectief geeft ons meer inzicht in onze afhankelijkheid van de zorg van anderen. Bijzondere aandacht gaat bovendien uit naar de problematiek van het ouder worden. 

Burgerschap

Aandacht voor het thema burgerschap speelt op twee manieren een rol in ons onderzoek:

Morele, politieke en burgerschapseducatie

Hoe kunnen we een zorgzame en lerende democratie stimuleren en onderhouden? Welke competenties zijn hiervoor nodig, en hoe kunnen we deze bevorderen met inzichten, leerstrategieën en programma’s?


Volwaardig burgerschap

Burgerschap gaat over meedoen en meepraten, volwaardig burgerschap gaat bovendien ook over meetellen, en dus over erkenning en respect. Wat betekent volwaardig burgerschap voor diverse groepen burgers? En wat vraagt volwaardig burgerschap van organisaties, burgers en professionals? In ons onderzoek is bijzondere aandacht voor de interactie tussen professionals en burgers in de context van onze veranderende verzorgingsstaat.