Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De code is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht.  


Op onderzoek dat voor 1 oktober 2018 is gestart is de oude Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening van toepassing. 


PDF-bestandNederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit / PDF-bestandNetherlands Code of Conduct for Research Integrity

PDF-bestandNederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (herziene versie 2014)

PDF-bestandKNAW Briefadvies Correct Citeren (april 2014)

Klachtenregeling

Er is een klachtenregeling waarin wordt geregeld welke weg kan worden bewandeld wanneer er een vermoeden bestaat dat een medewerker van de universiteit de in bovenbedoelde gedragscode vastgelegde principes niet heeft gevolgd. 

PDF-bestandKlachtenregeling

Overzicht en infographic klachten wetenschappelijke integriteit Nederlandse universiteiten

Vertrouwenspersoon

De universiteit heeft een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit (VWI) die als eerste aanspreekpunt fungeert voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit.  Per 26 mei 2023 is prof. dr. Anja Machielse als zodanig door het CvB benoemd. Zij is bereikbaar via VWI@uvh.nl

Commissie Wetenschappelijke integriteit

De universiteit heeft samen met de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn een Commissie Wetenschappelijke Integriteit Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten ingesteld. Formele klachten over de wetenschappelijke integriteit kunnen door iedereen aan deze commissie worden voorgelegd. De secretaris van de Protestants Theologische Universiteit, mr. drs. Dominique de Boer, treedt op als secretaris van de commissie. De commissie brengt in het geval van een klacht advies uit aan het College van bestuur van de universiteit, dat vervolgens een zogenaamd aanvankelijk oordeel vaststelt.

PDF-bestandReglement commissie NLU 

Aansluiting bij het LOWI

Klagers en beklaagden kunnen het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vragen een advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur. In dat geval betrekt het college het oordeel van het LOWI in haar definitieve besluit. 

Ingediende klachten

In 2018 heeft de universiteit de commissie om advies gevraagd inzake door een buitenpromovendus gepleegd plagiaat. Het CvB heeft vervolgens besloten de promovendus uit te schrijven. In 2022 is bij het CvB een klacht ingediend over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit van een onderzoeker van de universiteit. De klacht is na behandeling door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit en het LOWI ongegrond verklaard door het CvB. 

De volgens de voorschriften van de UNL opgestelde dossiers zijn hier gepubliceerd. 

Ethische toetsing

In navolging van de in de gedragscode opgenomen zorgplichten voor universiteiten wordt onderzoek waaraan door natuurlijke personen wordt deelgenomen vooraf getoetst door de Ethische Toetsings Commissie (ETC) van de universiteit. De commissie  toetst of de rechten, veiligheid en het welzijn van deelnemers aan onderzoek worden gewaarborgd. De commissie is bereikbaar via ETC@uvh.nl. Deelnemers aan onderzoek met vragen of klachten over de uitvoering van onderzoek kunnen hier meer informatie vinden. 

Nevenwerkzaamheden

Conform de in de gedragscode omschreven zorgplichten voor universiteiten is hier de door PDF-bestandde universiteit gehanteerde sectorale regeling ten aanzien van nevenwerkzaamheden gepubliceerd.