Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Organisatie

Adviesgroep

Sinds januari 2021 kennen wij een adviesgroep Diversiteit & Inclusie, onder leiding van dr. Caroline Suransky, met als opdracht het schrijven van een advies over te nemen besluiten en te ontwikkelen beleid om het strategisch doel “vergroten diversiteit en versterking van de inclusieve organisatie” te implementeren. Na goedkeuring worden de aanbevelingen met budgetallocatie door de leerstoelvoorzitters en directeuren geïmplementeerd.

Vertrouwenspersoon

De Universiteit voor Humanistiek kent een vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden, ongewenst gedrag en missstanden, waar medewerkers terecht kunnen die willen praten of vragen hebben over privéaangelegenheden die het persoonlijk functioneren of omstandigheden binnen de functie of op het werk beïnvloeden.

Benoemingscommissie

Onze universiteit ziet erop toe dat bij alle benoemings- en bevorderingsprocedures voldaan wordt aan de eis van een voldoende divers samengestelde benoemingscommissie.

Wervings- en selectieproces

Ook zien wij erop toe dat het wervings- en selectieproces inclusief is ingericht en recht doet aan diversiteit op het gebied van gender, etniciteit en mensen met een beperking.


Activiteiten van de Universiteit voor Humanistiek rondom gendergelijkheid, zoals seminars en een adviescommissie.