Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Organisatie

De Universiteit voor Humanistiek:


  • heeft sinds september 2022 een stuurgroep Diversiteit, Equity en Inclusie, onder leiding van dr. Caroline Suransky, met als opdracht het ontwikkelen van beleidsvoorstellen aan het CvB om het strategisch doel “vergroten diversiteit en versterking van de inclusieve organisatie” te implementeren. Na goedkeuring worden de voorstellen met budgetallocatie door de leerstoelvoorzitters en directeuren geïmplementeerd; 

  • heeft via de Stuurgroep DEI een fonds geïnstalleerd voor activiteiten van studenten of medewerkers op het terrein van DEI, waarvoor in 2023 twee aanvragen werden gehonoreerd. Ook werden twee aanvragen gehonoreerd in het programma voor gastdocenten en (pilot)cursusinitiatieven op het terrein van DEI;

  • initieert gesprekken met stage-coördinatoren over discriminatie in stages, en met studie-adviseurs over kwesties rondom eerste-generatie studenten; 

  • kent een vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden, ongewenst gedrag en missstanden, waar medewerkers terecht kunnen die willen praten of vragen hebben over privéaangelegenheden die het persoonlijk functioneren of omstandigheden binnen de functie of op het werk beïnvloeden; 

  • kent een Ombudsfunctionaris, die naar aanleiding van klachten van medewerkers of studenten of uit eigen beweging onderzoekt of een organisatieonderdeel, medewerker of student van de onderwijsinstelling zich in een bepaalde aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen of gedraagt; 

  • ziet erop toe dat bij alle benoemings- en bevorderingsprocedures voldaan wordt aan de eis van een voldoende divers samengestelde benoemingscommissie; de HR-adviseur heeft in 2023 een cursus ‘inclusief werven’ gevolgd, waarvan ze de kennis direct kan toepassen op lopende en toekomstige procedures. 

  • ziet erop toe dat het wervings- en selectieproces inclusief is ingericht en recht doet aan diversiteit op het gebied van gender, etniciteit, seksuele oriëntatie en mensen met een beperking. Nieuw in 2023 zijn de leiderschapstrainingen voor leidinggevenden inclusief aandacht voor genderkwesties. 


Activiteiten van de Universiteit voor Humanistiek rondom gendergelijkheid, zoals seminars en een adviescommissie.