Deze website maakt gebruik van cookies

Bestuursorganen

College van bestuur 

Het college van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit twee leden, waaronder de rector, die tevens voorzitter is. Zij worden door de raad van toezicht benoemd nadat de universiteitsraad is gehoord.



Rector en voorzitter is prof. dr. Joke van Saane  (foto links).

Clemens de Waal, RC RB MBA (foto rechts), is tweede lid van het college van bestuur.


Secretaris van de Universiteit is dr. Tonja van den Ende.

Bestuurssecretaresse en ambtelijk secretaris van het CvB is Anja Reterink: a.reterink@uvh.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit voor Humanistiek. Het college van bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het strategisch plan, het jaarverslag en de jaarrekening. Het college houdt de raad op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.


Leden:

dr. B.E. (Lieteke) van Vucht Tijssen (voorzitter)

drs. A. Biemans RC (voorzitter auditcommissie)

mr. dr. J.E. (Jessica) Hoitink (vicevoorzitter/voorzitter remuneratiecommissie) 

drs. D.M.G. (Daan) Roovers

vacature


Ambtelijk secretaris: Peter Ubachs, p.ubachs@uvh.nl

Universiteitsraad

De universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggenschapsraad en komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De leden worden gekozen.


Personeelsgeleding:

dr. P. (Pien) Bos
dr. F. (Femmianne) Bredewold
E. (Esther) de Man

dr. A. (Alistair) Niemeijer


Studentengeleding:

S. (Sammie) Albers

A. (Aluka) Schmidt

R. (Ruben) Schut

Z. (Zappa) van de Ven 


Ambtelijk secretaris: A. (Anja) Reterink, a.reterink@uvh.nl

Organogram

Download PDF-bestandeen organogram, zoals opgenomen in ons jaarverslag.