Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Korte omschrijving

De leerstoelgroep Educatie richt zich met haar onderzoek op humanisering in relatie tot onderwijs en vorming. Hoe kunnen onderwijs en vorming er toe bijdragen dat mensen het beste tot hun recht komen en floreren? En hoe kun je met onderwijs en vorming een bijdrage leveren aan het bevorderen van een humane samenleving? Ook willen wij samen met professionals, leerlingen en ouders werken aan de verbetering van onderwijspraktijken. We schenken daarbij in het bijzonder aandacht aan levensbeschouwelijke (ook wel existentiële) vorming, morele vorming en burgerschapsvorming. 

 

Professionals staan voor verschillende uitdagingen bij het verzorgen van betekenisvolle educatie. Mensen hebben zeer verschillende opvattingen over wat het betekent om te floreren en welke bijdrage professionals en hun praktijken daar aan kunnen leveren. Ook zijn er uiteenlopende opvattingen over de manier waarop we de samenleving het beste kunnen inrichten en welke rol (jonge) burgers daarin spelen. De professionele context is sterk gestandaardiseerd en gereguleerd, waardoor de ruimte van professionals om creatief te handelen beperkt is. Docenten ervaren discrepanties tussen hun educatieve idealen en de educatieve praktijk, en moeten zich hiertoe verhouden. De leerstoelgroep Educatie wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan vruchtbare manieren om deze uitdagingen aan te gaan.

 

In de komende jaren staan de volgende thema’s centraal:


  1. De relatie tussen levensbeschouwelijke, morele en burgerschapsvorming in het onderwijs, en de manier waarop deze bijdragen aan het floreren van leerlingen en studenten zelf.
    Wanneer zeggen we dat onderwijs betekenisvol en zinvol is? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij het verzorgen van betekenisvolle vorming? Hoe gaan we om met de groeiende focus op standaardisering, en wat betekent dat voor het streven naar betekenisvolle vorming?

  2. De vorming van leerlingen en studenten tot volwassenen die een bijdrage willen leveren aan een humane samenleving.
    Hoe kunnen we een zorgzame en lerende democratie stimuleren en onderhouden, in het licht van economische en culturele uitdagingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau? Welke attitude, kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig, en hoe kunnen deze worden bevorderd?

  3. Het floreren van professionals, hun professionele wijsheid en hun bijdrage aan onderwijspraktijken.
    Waardenconflicten zijn onvermijdelijk, maar hoe worden deze door leerkrachten ervaren en besproken in de school? Hoe kunnen deze conflicten een bron van professionele wijsheid zijn? Welke taak hebben lerarenopleidingen in de ontwikkeling van de wijsheid van toekomstige onderwijsprofessionals?

 

De leerstoelgroep bestaat uit theoretisch pedagogen, filosofen en empirisch onderzoekers, die hun onderzoek beginnen met pedagogische, onderwijskundige en maatschappelijke vragen. Door middel van pedagogische en filosofische reflectie en empirisch onderzoek verhelderen we centrale concepten, krijgen we zicht op de achtergronden van en mogelijke antwoorden op de vragen, en gaan we op zoek naar onderbouwde manieren om het onderwijs te verbeteren.

Zie ook:

De leerstoelgroep Educatie richt zich met haar onderzoek op humanisering in relatie tot onderwijs en vorming.