Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Leernetwerk burgerschapsonderwijs


  • Looptijd: 2024-2025
  • Status: lopend

Beschrijving

Burgerschapsonderwijs is onder andere gericht op het bevorderen van burgerschapscompetenties. Volgend op de introductie van de nieuwe wet burgerschapseducatie in 2021 worden scholen vanaf 2024 door de inspectie getoetst op de effectiviteit van hun burgerschapsonderwijs en de mate waarin zij zicht hebben op deze effectiviteit. Voor het testen van deze effectiviteit zijn op dit moment alleen gestandaardiseerde kwantitatieve meetinstrumenten beschikbaar (zie ook: Resultaten en kwaliteitszorg - Expertisepunt Burgerschap).


Tegelijk wijzen onderzoekers op verschillende praktische en ethische bezwaren van 

  1. een focus op burgerschapscompetenties, omdat deze uitgaat van product- i.p.v. praktijkbenadering van burgerschap; eenzijdig en/of apolitiek is; en mogelijk ten koste gaat van aandacht voor spanningsvolle kwesties die leerlingen bezig houden en/of 
  2. (eenzijdige focus op) effectiviteitsmetingen, vanwege de veelheid van testen in het onderwijs, de professionaliseringsslag en onderwijsontwikkeling die nog plaats moeten vinden, en vragen bij de veronderstelde neutrale eenduidigheid van wat gemeten wordt.

In dit leernetwerk ontwikkelen docenten onder begeleiding van de betrokken experts toets/evaluatie-instrumenten die:

  • aansluiten bij de nieuwe wet; 
  • aansluiten bij de visie van de school;
  • geschikt zijn om de kwaliteit in kaart te brengen van diverse vormen van burgerschapsonderwijs die aansluiten bij  de vernieuwde thema’s en eindtermen, en 
  • complementair zijn aan bestaande instrumenten die competentieontwikkeling van leerlingen in kaart brengen. 

Er zijn tot op heden geen andere partijen die een dergelijk professionaliseringstraject aanbieden. Collega docentopleiders en trainers aan hogescholen en adviserende organisaties geven ook aan dat ze behoefte hebben aan tools en professionalisering op dit gebied.


Netwerkbijeenkomsten

In totaal worden vijf netwerkbijeenkomsten van drie uur georganiseerd op donderdagmiddagen (15 tot 18u). Vier bijeenkomsten vinden plaats op de UvH. Eén bijeenkomst wordt online aangeboden. De eerste bijeenkomst start in oktober. Bijeenkomsten vinden 3-wekelijks plaats, zodat er voldoende tijd is voor het tussentijds ontwikkelen en testen van tussenproducten. Via discussie, co-creatie en formatieve feedback activiteiten dragen docenten bij aan de verdere ontwikkeling van elkaars toets/-evaluatieproducten en school-overstijgende producten.

Onderzoekers

Isolde de Groot
Pieter van Rees

Partner

Expertisepunt Burgerschap.

(Mede)Financiering

Contact

Isolde de Groot, i.degroot@uvh.nl

In dit leernetwerk ontwikkelen docenten onder begeleiding van de betrokken experts passende toets- en evaluatieinstrumenten die helpen bij het evalueren van burgerschapsonderwijs.