Deze website maakt gebruik van cookies

MV-MBKS21: Methoden van onderzoek naar Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Titel (NL)

Methoden van onderzoek naar Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Titel (EN)

Research Methods for Citizenship Education and Professionalism

Code

MV-MBKS21

Coördinator

Dr. Wander van der Vaart

Studielast

7,5 ECTS

Opleiding

Ma Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Academisch jaar

2021-2022

Periode

2

Omschrijving (NL)


In dit studieonderdeel verdiepen studenten zich in verschillende onderzoekdesigns en methoden van dataverzameling en data-analyse welke centraal staan in onderzoek naar Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Het vak geldt als een directe voorbereiding op de onderzoekstage en het afstudeeronderzoek. De student past de kennis en vaardigheden binnen dit vak toe in het ontwikkelen van een individuele onderzoeksopzet voor de onderzoekstage.

Om de eigen onderzoeksopzet te helpen ontwerpen en kritisch vanuit de theorie te doordenken, werken studenten parallel daaraan groepsgewijs samen aan een werkstuk met alternatieve onderzoekscenario’s. Daarin reflecteren studenten vanuit de aangeboden theorie op voor- en nadelen van diverse designs en methoden en toepassingen daarvan in hun beoogde stageonderzoeken.

 

Het studieonderdeel kent een sterk accent op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en relateert onderzoek-benaderingen -methoden aan relevante maatschappelijke werkvelden. Gezien het multidisciplinaire karakter van de opleiding en de gerichtheid op een brede waaier aan maatschappelijke doelgroepen en stakeholders (burgers, professionals, bestuurders, instituties), biedt dit vak naast een generieke aanpak ruimte voor keuze en specialisatie.

 

Het vak start met een introductie waarin diverse onderzoekbenaderingen en designs – zoals interpretatief onderzoek, mixed methods, surveyonderzoek case studies, interventie- en evaluatieonderzoek - worden belicht en gerelateerd aan het formuleren van een onderzoeksopzet. In dit kader maakt de student eveneens kennis met de principes van onderzoekethiek en datamanagement en de toepassing daarvan in hun stageonderzoek.

Studenten werken vervolgens hun eigen onderzoeksopzet uit via werkcolleges en keuzeonderdelen gewijd aan concrete methoden, zoals: (participatieve) observatie; vragenlijstconstructie; responsieve evaluatie; open interviews (semi-gestructureerd, fenomenologisch, expert, focusgroep); en kwalitatieve inhoudsanalyse (thematisch of narratief, m.b.v. ATLAS.ti). De keuzeonderdelen bieden ruimte voor differentiatie zodat studenten zich bij de uitwerking van hun onderzoeksopzet kunnen specialiseren in passende methoden.

De uiteindelijke individuele onderzoeksopzet omvat een - bij de vraag van de stageorganisatie aansluitende - kennisgerichte probleemstelling, een inhoudelijke operationalisatie op hoofdlijnen, een uitgewerkt dataverzamelings- en analyseplan en een datamanagementplan.

Omschrijving (EN)


In this course, students immerse themselves in various research designs and methods of data collection and data analysis that are central to research on Citizenship Education and Professionalism. The subject is a direct preparation for the research internship and the graduation research. The student applies the knowledge and skills within this subject in the development of an individual research design for the research internship. In addition students work together in a small group, writing a collective paper on alternative research designs. But also in a broader sense, this course has a strong emphasis on practice-based scientific research and research approaches and methods are related to relevant social fields of work. Given the multi-disciplinary character of the programme and its focus on a wide range of social target groups and stakeholders (citizens, professionals, administrators, institutions), this subject offers room for choice and specialisation, in addition to a generic approach.

Voertaal

Nederlands

Leerdoelen (NL)


Na afloop van deelname aan Methoden voor BKSP volgens de eisen kan de student:

1. Verschillende wetenschapstheoretische visies verwoorden die ten grondslag kunnen liggen aan multidisciplinair praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (eindtermen 2a, 4);

2. Designs, dataverzamelingsmethoden en analysetechnieken benoemen en toepassen op responsieve en evaluatieve onderzoeksbenaderingen (eindtermen 2a, 2b);

3. Data verzamelen via één van de varianten van onderzoek (surveys, focusgroepen, diepte-interviews, (participerende) observaties en documentenanalyse) en deze op bijpassende wijze analyseren (eindterm 2b);

4. Een wetenschappelijk onderzoeksopzet formuleren en verbinden aan een kennisvraag uit een relevant werkveld (eindtermen 2b, 4);

5. De onderzoeksopzet verantwoord operationaliseren middels bij het werkveld passende dataverzamelings- en analysemethoden (eindterm 2b).

Leerdoelen (EN)


Zie leerdoelen (NL)

Entreevoorwaarden (NL)


Gewenst: Enige kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden op bachelorniveau

Entreevoorwaarden (EN)


Zie entreevoorwaarden (NL)

Opmerkingen (NL)


Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming

Dit studieonderdeel draagt bij aan de academische vorming van studenten. Het betreft met name de vorming van de student als empirisch onderzoeker in een praktijkgerichte en multidisciplinaire context.

 

Korte toelichting samenhang andere onderdelen

Het studieonderdeel onderwijst studenten in methoden en de ontwikkeling van een onderzoeksopzet welke hen direct voorbereiden op de navolgende onderzoekstage (periode 3)  en het gerelateerde afstudeeronderzoek  (periode 4). De onderwezen methoden wordt toegepast, plenair en via keuzeonderdelen, op thematiek m.b.t. burgerschap, ethische professionaliteit en educatie, zoals behandeld in de overige 3 vakken in periode 1 en 2.

 

Werkvormen

Hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen, practica.

De hoorcolleges beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht aan de hand van verplichte literatuur en het bieden van instructies voor het opzetten van een onderzoeksopzet.

De werkcolleges en werkgroepen zijn bedoeld voor verdere verwerking en praktische toepassing van de stof. In de practica worden dataverzamelings- en analysevaardigheden geleerd en geoefend.

 

Relatie theorie-praktijk

Dit vak kent een sterk accent op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en past methoden toe op relevante maatschappelijke velden. Meer specifiek ontwikkelen studenten een onderzoeksvoorstel welke wordt toegepast tijdens de onderzoekstage in een voor de organisatie relevant onderzoek.

 

Relatie onderwijs-onderzoek

De onderzoeksmethoden in dit vak worden onderwezen met het oog op toepassing binnen onderzoek naar Burgerschap Educatie en professionaliteit zoals dit onder meer wordt uitgevoerd door UvH-staf. Daarbij bereidt dit vak voor op toepassingen binnen het afstudeeronderzoek welke doorgaans aansluiten bij onderzoekthema’s van UvH-staf.

 

Mogelijkheid tot specialisatie

Studenten kunnen hun eigen onderzoekopzet kiezen en uitwerken m.b.t. specifieke taken in of aspecten van het uit te voeren onderzoek. Bij de inhoudelijke uitwerking en methodologische benadering kunnen studenten hun eigen specialisatie bepalen

Bovendien kunnen studenten zich nader in bepaalde methodes van dataverzameling- en verwerking toespitsten specialiseren via aangeboden workshops.

Opmerkingen (EN)


Zie opmerkingen (NL)

Docenten

Dr. Wander van der Vaart, Dr. Mienke van der Brug

Student-assistenten

Geen

Literatuur

Verplicht:

·       Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative Research. London: Sage.

·       Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design. London: Sage.

·       Morehouse, R.E. (2011). Beginning interpretative inquiry. A step by step approach to research and evaluation. Routledge, London.

·       Neuman, W. L. (2014; 7th ed.). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Harlow: Pearson. 

Competenties (bijdrage aan

Eindtermen)

 

Het studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven:


2.       Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

2a    inzichten uit de sociologie, onderwijspedagogiek en filosofie, waaronder in het bijzonder de deeldisciplines beleidssociologie, morele en burgerschapseducatie en ethiek op argumentatieve wijze op elkaar betrekken;

2b    met gebruik van (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en kwalitatief empirische onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een verantwoord onderzoek opzetten en uitvoeren.

4.       Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan

 op academisch- en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en eigen beargumenteerde opvattingen over burgerschap(svorming), kwaliteit van samenleven en ethische professionaliteit in de samenleving in het algemeen en publieke instituties, waaronder het onderwijs in het bijzonder, en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.


Vakken, rooster en studiebelasting master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven