Deze website maakt gebruik van cookies

MV-DB21: Democratisch Burgerschap

Titel (NL)

Democratisch Burgerschap

Titel (EN)

Democratic Citizenship

Code

MV-DB21

Coördinator

Dr. Menno Hurenkamp

Studielast

7,5 ECTS

Opleiding

Ma Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Academisch jaar

2021-2022

Periode

1

Omschrijving (NL)


Wat zijn de betekenissen van burgerschap in een egalitaire samenleving, hoe komen professionals daar mee in aanraking en wat zijn de aanknopingspunten om veranderingen ten goede te bewerkstellingen? Deze vragen hebben een historische en ideologische achtergrond. De eerste twee colleges zijn gewijd aan de

rechtsstaat en verzorgingsstaat waar burgerschap om draait. De volgende vier  colleges gaan aan de hand van een casus in op de praktijk van hedendaags democratisch burgerschap.

 

Het vak is toegesneden op professionals die in adviserende of analytische rollen gaan werken in publieke en private organisaties in het sociaal domein (op lokaal niveau of rijksniveau), in het onderwijs (als docent of als adviseur) en onderzoek (onderzoeksbureaus en inspecties), de media of in het maatschappelijk middenveld (belangenorganisaties, sociale fondsen, kwaliteitsbewaking, debatcentra).  Studenten oefenen het schrijven van beleidsadvies, door in de tweede helft van de cursus voorafgaand aan de colleges eigen adviezen in te leveren. Een probleem uit de omgeving van het sociaal domein kort samenvatten en duidelijk gemotiveerde alternatieven voor verbeteringen geven, biedt snel meer greep op de materie.

 

Hoe verhouden praktijken van gelijkheid (zoals wetgeving, toezicht en verantwoording, de formele verzorgingsstaat) zich tot praktijken van vrijheid (verenigingsleven, commons, coöperaties, de informele verzorgingsstaat, sociale media)?

 

Waar houdt de maatschappij op en begint het privéleven of een mini-samenleving? Wat vraagt deze alledaagse democratie van docenten, professionals in het sociale domein of ambtenaren bij gemeenten in hun interactie met (mondige) burgers?

Omschrijving (EN)


The questions on which this course revolves are: what are the meanings of citizenship in an egalitarian society, how do professionals come into contact with this and what are the starting points to bring about changes for the better? These questions have a historical and ideological background. The first two lectures focus on the rule of law and the welfare state around which citizenship revolves. The next four lectures use a case study to examine the practice of contemporary democratic citizenship.

Voertaal

Nederlands

Leerdoelen (NL)


Na deelname kunnen studenten volgens de eisen:

1. Aan de hand van verschillende opvattingen over ‘burgerschap en kwaliteit van samenleven’ analyseren van professionele praktijken en interacties tussen burgers, publieke organisaties en professionals (eindterm 1a);

2. Constructief-kritisch denken over beleidsmodes, gericht op verbetering, met rekenschap van beperkingen van publieke organisaties en actoren (eindterm 3a, 3b);

3. Bijdragen aan (beleid ten aanzien van) bevordering van democratisch burgerschap en ethische professionaliteit, van jongeren en volwassenen in context van school of buurt via onderzoek en advies in publieke organisaties (bijvoorbeeld lokale of landelijke overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals denktanks, sociale fondsen, debatcentra, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties, zelforganisaties van burgers, cliënten en patiënten) (eindterm 3a);

4. Schriftelijk en mondeling helder rapporteren voor professionals en burgers voor oude en nieuwe media (eindterm 4);

5. Democratische (publieke) debatten vormgeven, waarbij burgerparticipatie wordt gestimuleerd en gerealiseerd (eindterm 3a);

6. Beleid ten aanzien van burgerparticipatie en burgerschapsvorming ontwikkelen (eindterm 4);

7. Kwalitatief empirisch onderzoek verrichten naar burgerparticipatie, burgerschap(svorming) en ethische professionaliteit in publieke organisaties (eindterm 2b).

Leerdoelen (EN)


Zie leerdoelen (NL)

Entreevoorwaarden (NL)


Gewenst: bachelordiploma

Entreevoorwaarden (EN)


Zie entreevoorwaarden (NL)

Opmerkingen (NL)


Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming

Dit studieonderdeel is academisch en beroepsmatig van karakter.

 

Korte toelichting samenhang andere onderdelen

De cursus werkt als introductie op de rest van het programma, door burgerschap en het nadenken over beleid met elkaar te verweven.

 

Werkvormen

De colleges worden opgebouwd rond intellectuele verdieping en inzicht uit de praktijk. Inleidingen op de wetenschappelijke literatuur gaan vooraf aan beschouwingen van uitvoerders over hedendaagse pogingen iets van burgerschap te maken. Zo worden zowel de morele kaders aangereikt om met (on)mondige burgers als andere professionals te praten, als de inzichten om strategisch te kunnen handelen in een institutionele omgeving.

 

Relatie theorie-praktijk

Bij de verschillende casussen treden bij het onderwerp betrokken beleidsmakers / onderzoekers uit de praktijk op.

 

Relatie onderwijs-onderzoek

De programmering sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de UvH.

 

Mogelijkheid tot specialisatie

Het is denkbaar dat een onderwerp uit de tweede helft van de cursus door de student verderop in het programma verder wordt uitgewerkt, in het onderzoeks-, stage- of scriptiedeel.

Opmerkingen (EN)


Zie opmerkingen (NL)

Docenten

Dr. Menno Hurenkamp, prof. dr. Evelien Tonkens, Kors Visscher MA

Student-assistenten

Geen

Literatuur

Volgt.

Competenties (bijdrage aan

Eindtermen)

 

Het studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven:


1.       Kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

1a    sociologische, onderwijspedagogische en filosofische denkstromingen onderscheiden en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot burgerschap(svorming) en kwaliteit van samenleven;

 

2.       Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

2b    met gebruik van (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en kwalitatief empirische onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een verantwoord onderzoek opzetten en uitvoeren.

3.       Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan

3a    op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over burgerschap(svorming) en kwaliteit van samenleven, alsmede de rol van publieke professionals daarin, formuleren en legitimeren;

3b    spanningen tussen burgers of tussen burgers en instituties uitleggen in termen van burgerschap en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.

 

4.       Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan

 op academisch- en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en eigen beargumenteerde opvattingen over burgerschap(svorming), kwaliteit van samenleven en ethische professionaliteit in de samenleving in het algemeen en publieke instituties, waaronder het onderwijs in het bijzonder, en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.


Vakken, rooster en studiebelasting master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven