Deze website maakt gebruik van cookies

MT-MBKS21: Master thesis

Titel (NL)

Master Thesis

Titel (EN)

Master Thesis

Code

MT-BKS21

Coördinator

Dr. Marie-Christine Opdenakker

Studielast

15 ECTS

Opleiding

Ma Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Academisch jaar

2021-2022

Periode

4

Omschrijving (NL)


Het studieonderdeel bestaat uit het zelfstandig, maar onder begeleiding verrichten van een empirisch, kwalitatief onderzoek en het schrijven van een verslag van dat onderzoek in de vorm van een afstudeerscriptie. Het te verrichten onderzoek bouwt voort op het voorafgaande stageonderzoek. In het masterthesisonderzoek worden alle stappen van het onderzoeksproces doorlopen, van probleemstelling tot rapportage.

Via de bibliotheek en via http://repository.uvh.nl zijn scripties toegankelijk voor geïnteresseerden binnen en buiten de UvH.

Omschrijving (EN)


This course consists of carrying out empirical, qualitative research independently, though supervised, and writing a report on that research in the form of a graduation thesis.

Voertaal

Nederlands

Leerdoelen (NL)


Na afloop van de master thesis volgens de eisen heeft de student de volgende leerdoelen behaald:

1. Een voor burgerschap(svorming) en ethische professionaliteit relevant wetenschappelijk onderzoek – vanuit de deeldisciplines morele educatie, ethiek en/of beleidssociologie – zelfstandig opzetten en uitvoeren (eindtermen 1a, 2b)

2. Bestaande grondbegrippen, theorieën, benaderingen, methoden en onderzoeksresultaten op het gebied van burgerschap(svorming) en ethische professionaliteit op kritische en onafhankelijke wijze benaderen en verder ontwikkelen (eindtermen 1b, 2a, 3a, 3b).

3. Een wetenschappelijk, maatschappelijk en ethisch verantwoord onderzoeksvoorstel opstellen en daarin eventuele maatschappelijke en professionele doeleinden of gevolgen expliciet benoemen (eindtermen 1b, 2b, 3a).

4. Overtuigend argumenteren op grond van wetenschappelijke literatuur, overige kennisbronnen en eigen resultaten, daarbij rekening houdend met beschikbaarheid van onvolledige of beperkte informatie en de eigen normatieve oriëntatie (eindtermen 2a, 3b).

5. Een argumentatief en methodisch overtuigend wetenschappelijke rapportage opstellen welke systematisch en transparant het verrichte onderzoek weergeeft (eindtermen 3a, 4).

6. Onder woorden brengen wat de student geleerd heeft en nog moet leren tegen de achtergrond van de eindtermen op het gebied van de communicatieve- en onderzoeksvaardigheden en daarbij een relatie leggen met relevante theorie (eindtermen 2b, 4, 5).

Leerdoelen (EN)


Zie leerdoelen (NL)

Entreevoorwaarden (NL)


Verplicht: MV-MBKS21

Entreevoorwaarden (EN)


Zie entreevoorwaarden (NL)

Opmerkingen (NL)


Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming

Dit studieonderdeel draagt bij aan de academische, levensbeschouwelijke en beroepsgerichte vorming van studenten.

- Academische vorming: het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk verantwoord onderzoek en het zich specialiseren in een relevant onderwerp m.b.t. burgerschap(svorming) en ethische professionaliteit.

- Levensbeschouwelijke vorming: het expliciteren van een humanistisch perspectief op burgerschap en professionaliteit.

- Beroepsgerichte vorming: het zichtbaar maken van de relevantie van burgerschap(svorming) en ethische kwaliteiten van educatieve professionals voor beroepsterreinen.

 

Korte toelichting samenhang andere onderdelen

De masterthesis is het sluitstuk van de opleiding waarin eerder gevolgde inhoudelijke en methodologische studieonderdelen samenkomen.

 

Werkvormen

Introductiebijeenkomst, workshop onderzoeksvoorstel, zelfstudie, individuele/groepsbegeleiding, presentatie.

Naast individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepjes, neemt de student bij de start van het traject deel aan twee verplichte bijeenkomsten: een plenair, introducerend werkcollege over het masterthesistraject en een kleinschalige workshop over het opzetten van het eigen onderzoeksvoorstel op basis van het stageonderzoek.

Als afsluiting van het masterthesistraject is er een derde verplichte, plenaire bijeenkomst waarin in studenten hun verrichte onderzoek presenteren.

 

Relatie theorie-praktijk

De mastertheses bouwen in de meeste gevallen voort op de onderzoeksstage welke is verricht bij een organisatie binnen een voor de opleiding relevant beroepsveld. De meeste theses betreffen wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek.

 

Relatie onderwijs-onderzoek

De masterthesis wordt geschreven over thema’s die relevant zijn voor - dan wel voortkomen uit - onderzoek van de wetenschappelijke staf naar relaties tussen burgerschap en humanisering van organisaties en relaties tussen (burgerschaps)vorming en ethische kwaliteiten van educatieve professionals.

 

Mogelijkheid tot specialisatie

Studenten kiezen een eigen focus, in de meeste gevallen als vervolg op de eerder gekozen stage. Bij de inhoudelijke uitwerking en methodologische benadering kunnen studenten hun eigen specialisatie bepalen, zolang dit binnen de expertise valt van een begeleider.

Docenten

Dr. Marie-Christine Opdenakker (coördinator), diverse begeleiders

Student-assistenten

Geen

Literatuur

Verplicht:

·     Verschuren, P.J.M. (2015). Probleemstelling voor een onderzoek. Houten: Unie boek/ Het Spectrum.

·     Oost, H. & Markenhof, A. (2010). Een onderzoek voorbereiden. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

·     Door de student zelf te zoeken en zo nodig aan te schaffen wetenschappelijke literatuur t.b.v. het eigen thesisonderzoek.

 

Aanbevolen:

·      Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven: in stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

·      Pinker, S. (2016). Gevoel voor stijl: goed schrijven voor denkende mensen! Amsterdam: Atlas Contact.

Competenties (bijdrage aan

Eindtermen)

 

Het studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven:


1.       Kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

1a    sociologische, onderwijspedagogische en filosofische denkstromingen onderscheiden en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot burgerschap(svorming) en kwaliteit van samenleven;

1b    relevante theorieën over onderwijs in en beleid ten aanzien van burgerschap en ethische professionaliteit uitleggen, en de sociaalwetenschappelijke en ethische veronderstellingen daarvan toelichten.

2.       Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

2a    inzichten uit de sociologie, onderwijspedagogiek en filosofie, waaronder in het bijzonder de deeldisciplines beleidssociologie, morele en burgerschapseducatie en ethiek op argumentatieve wijze op elkaar betrekken;

2b    met gebruik van (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en kwalitatief empirische onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een verantwoord onderzoek opzetten en uitvoeren.

3.       Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan

3a    op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over burgerschap(svorming) en kwaliteit van samenleven, alsmede de rol van publieke professionals daarin, formuleren en legitimeren;

3b    spanningen tussen burgers of tussen burgers en instituties uitleggen in termen van burgerschap en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.

 

4.       Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan

 op academisch- en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en eigen beargumenteerde opvattingen over burgerschap(svorming), kwaliteit van samenleven en ethische professionaliteit in de samenleving in het algemeen en publieke instituties, waaronder het onderwijs in het bijzonder, en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.

5.       Leervaardigheden: de afgestudeerde kan

 vanuit een open houding (inter)nationale ontwikkelingen op gebied van burgerschapen kwaliteit van samenleven volgen en de eigen kennis hierover op peil houden.


Vakken, rooster en studiebelasting master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven