Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

 • Start: 1 oktober 2021
 • Eind: 2023
 • Status: loopt

  Beschrijving

De Universiteit voor Humanistiek is 1 oktober 2021 samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en 12 andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners, gestart met een landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein en de professionalisering van geestelijke verzorging thuis. Het project wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.


Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ richt zich op drie activiteiten: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiertoe worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Onderzoekers, professionals en cliënten werken samen in de ontwikkeling van kennis voor onderwijs en de beroepspraktijk. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. 


Kennisinfrastructuur

Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. De verschillende deelnemende organisaties stellen samen een onderzoeksagenda op voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor diverse soorten kennis.  


Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. 

De onderwerpen van de tien leernetwerken zijn: 

 • mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen; 
 • morele nood bij veteranen; 
 • interprofessionele samenwerking; 
 • geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen; 
 • levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke GV; 
 • hoop bij mensen met een chronische lichamelijke of psychiatrische aandoening; 
 • kinderpalliatieve zorg; 
 • laaggeletterdheid en armoede; 
 • interprofessionele zingevingszorg
 • dak- en thuislozen met justitiële documentatie.

Effectonderzoek

Het effectonderzoek richt zich op doelen, behoeften, werkwijze en uitkomsten van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande data uit onderzoek naar geestelijke verzorging thuis en uit gegevens uit de leernetwerken, om behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan beter in kaart te brengen. Dit alles draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving. 


Uitbreiding: Zorg voor Zingeving in de thuissituatie (zorg en welzijn)

De Kenniswerkplaats werkt samen met nieuwe en huidige partners aan de uitbreiding van de landelijke kennisinfrastructuur. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor de Kenniswerkplaats om aanvullende initiatieven rondom Zorg voor Zingeving in de thuissituatie te ontwikkelen. Deze initiatieven bestaan uit 1. uitbreiding van de huidige leergemeenschap met nieuwe leernetwerken en 2. brancheprojecten voor (door-)ontwikkeling van expertise voor professionals in zorg en welzijn. Nieuwe en huidige partners van de Kenniswerkplaats zijn opgeroepen om nieuwe leernetwerken te vormen en brancheprojecten op te zetten. De aanvraag is inmiddels ingediend en wordt op dit moment beoordeeld. Het besluit over de aanvraag wordt in juli 2022 verwacht.

Onderzoekers

  Het kernteam van de Kenniswerkplaats bestaat uit:
 • Prof. dr. Gaby Jacobs (projectleider en penvoerder), hoogleraar Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek
 • Prof.dr. J.K. Muthert, adjunct hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. H.J. Olsman, universitair hoofddocent, Protestantse Theologische Universiteit
 • Dr. C. Schuhmann,  universitair docent, Universiteit voor Humanistiek
 • Dr. A. Visser-Nieraeth, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen
 • Jorika Baarda, projectmanager Universiteit voor Humanistiek

Partners

Rijksuniversiteit Groningen, Protestantse Theologische Universiteit, Stichting Agora, Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ), Tilburg University, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, , Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, Hogeschool VIAA, Leids Universitair Medisch Centrum, WMO Radar, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). 

(Mede)financiering

ZonMw, programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Zie ook

Contact

Projectmanager Jorika Baarda, j.baarda@uvh.nl

Voorzitter prof.dr. Gaby Jacobs, g.jacobs@uvh.nl

Op de hoogte blijven?

Kijk onder Actueel en meld je aan voor de nieuwsbrief op de website van de Kenniswerkplaats.De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.