Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

 • Start: 1 oktober 2021
 • Eind: 2023
 • Status: loopt

Beschrijving

De Universiteit voor Humanistiek is 1 oktober 2021 samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de ProtestantsTheologische Universiteit en 13 andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners, gestart met een landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein en de professionalisering van geestelijke verzorging thuis. Het project wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.


Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ richt zich op drie activiteiten: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiertoe worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Onderzoekers, professionals en cliënten werken samen in de ontwikkeling van kennis voor onderwijs en de beroepspraktijk. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. 


Kennisinfrastructuur

Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. Zij zullen samen een onderzoeksagenda opstellen voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor allerlei kennis.  


Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. De thema’s zijn: mensen met een beperking; morele nood bij medewerkers; interprofessioneel werken; geestelijke verzorging bij rampen; levensbeschouwelijke diversiteit; hoop bij GGZ-cliënten; kinder-palliatieve zorg; laaggeletterdheid en armoede; signaleren en verkennen van zingeving; maatschappelijk daklozen. 


Effectonderzoek

Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de geestelijke verzorging thuis-praktijken in de 10 leernetwerken. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van bestaande data uit onderzoek naar geestelijke verzorging thuis en uit gegevens uit de leernetwerken, om behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan beter in kaart te brengen. Dit alles draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving. 

Onderzoekers

  Het kernteam bestaat uit:
 • Prof. dr. Gaby Jacobs (projectleider en penvoerder), hoogleraar Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek
 • Prof.dr. J.K. Muthert, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. H.J. Olsman, universitair hoofddocent, Protestantse Theologische Universiteit
 • Dr. C. Schuhmann,  hoofdonderzoeker, Universiteit voor Humanistiek
 • Dr. A. Visser-Nieraeth, hoofdonderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen
 • Jorika Baard, projectmanager Universiteit voor Humanistiek

Partners

Stuurgroep GV Thuis, VGVZ, Theological School of Theology, Universiteit Tilburg, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud UMC, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, hogeschool VIAA, Leids Universitair Medisch Centrum, WMO Radar, V&VN. 

(Mede)financiering

ZonMw, programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Zie ook

Programmapagina ZonMw, Zingeving en geestelijke verzorging.

Contact

Projectmanager Jorika Baard, j.baard@uvh.nl

Voorzitter prof.dr. Gaby Jacobs, g.jacobs@uvh.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief! Stuur een mailtje aan J.baard@uvh.nl, met vermelding: nieuwsbriefDe werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.