Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland


Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg, de jeugdzorg en de arbeidsmatige dagbesteding voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? En wat betekenen deze veranderingen voor professionals? Gaan sociale netwerken rondom zorgbehoevenden en vrijwilligers daadwerkelijk meer doen?

Op donderdag 13 september presenteren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onderzoekers van 'De Beloften van Nabijheid' (een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek), en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gezamenlijk de uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.


Alle bezoekers van de conferentie ontvangen een exemplaar van het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat, dat op 13 september verschijnt, met uitkomsten van het onderzoek ‘De Beloften van Nabijheid’. Dit is tevens het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Daarnaast is ook het eindrapport van de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ gratis beschikbaar voor belangstellenden die het rapport nog niet hebben.

Voor wie?

De conferentie is gericht op belangstellenden en belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de decentralisaties, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van participatie-, zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders.
Voor iedereen die:

op de hoogte wil blijven van de veranderingen in de zorg, met name in de jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmatige dagbesteding

verrassende nieuwe inzichten wil opdoen over de decentralisaties

mee wil praten over wat belangrijk is voor de toekomst van professionals en burgers

ervaringen en inzichten wil uitwisselen met andere betrokkenen

Aanmelden

De conferentie is vol. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden.

Locatie

C&V Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Routebeschrijving

Vragen?

Mail Tania Huijben: T.Huijben@uvh.nl

Programma

12.30 – 13.00 Inloop/registratie

13:00 – 14:15 Plenair in grote congreszaal:Opening door de dagvoorzitter Jan Willem Duyvendak

Lezing 1: Mariska Kromhout (SCP): Hulp dichterbij? Bevindingen uit de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg

Lezing 2: Evelien Tonkens (UvH): De beloften van nabijheid: professionaliteit, democratie en solidariteit onder druk

14:15 – 14:45 Pauze

14:45 – 15:45 Workshops in diverse trainingszalen. Zie het overzicht hieronder.

15:45 – 16:00 Pauze

16:00 – 16:30  Plenair discussiepanel, onder leiding van panelvoorzitter: Jan Willem Duyvendak

Panelleden:
Kim Putters, directeur SCP

Evelien Tonkens, onderzoeker Belofte van Nabijheid 

Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist 

Cora Postema van Sprekende mantelzorgers 

Peter Visser – Incluzio (wijkteams Utrecht) 

Marcel Spierts (zelfstandig onderzoeker en publicist

16:30: Borrel

Workshops

1. Thomas Kampen en Evelien Tonkens (UvH): Meer ruimte voor professionals

‘Meer ruimte voor professionals’ is een van de uitvoeringscredo’s van de decentralisaties. Maar wat betekent meer ruimte? Meer vrijheid? Meer taken? Bevoegdheden? Zeggenschap? Tijd? Dit alles? Meer ruimte staat in elk geval tegenover bureaucratie. Tegenover handelen vastleggen in regels en procedures. Maar welke ruimte ontstaat er precies als je bureaucratie terugdringt? Daarvoor is het noodzakelijk eerst te bekijken met welke argumenten bureaucratie verdedigd en bestreden wordt. In deze workshop gaan we in gesprek over in hoeverre professionals in de praktijk ruimte krijgen en nemen.


2. Tarik Pehlivan (Stichting Alexander) en Freek Bucx (SCP) over de Jeugdwet en de cliënt.

De Jeugdwet waarborgt de rechtspositie van cliënten: bij de toegang tot, regie over hun hulp, en inspraak in jeugdhulpbeleid. Wat is hiervan merkbaar in de praktijk: welke factoren en processen in de organisatie van jeugdhulp vergemakkelijken en bemoeilijken toegang, eigen regie en inspraak? Inzichten uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet en ervaringen van deelnemers komen in deze workshop bij elkaar om veelbelovende ontwikkelrichtingen voor beleid én uitvoering te verkennen.

3. Maaike den Draak (SCP) en Lia van der Ham (VU): Gemeenten over de uitvoering van de Wmo 2015.

Gemeenten hebben onder de Wmo 2015 de opdracht om integrale en passende ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking of met psychosociale problemen. Hoe hebben gemeenten hun taken opgepakt? Wat gaat volgens gemeenteambtenaren goed en waar liggen nog aandachtspunten? Deze presentatie is vanuit het perspectief van de gemeenten.

4. Maroesjka Versantvoort (SCP) over de eerste resultaten uit de evaluatie van de Participatiewet.

Deze evaluatie verricht het SCP op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp zijn de mensen die eind 2014 op de wachtlijst voor een baan in de sociale werkvoorziening stonden, maar die sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet vallen. Hoe is het deze mensen vanaf toen vergaan bij het vinden van een baan?


5. Vicky Hölsgens (UvH): Betekenisvolle keukentafelgesprekken.

‘Zingeving is een opkomende term in het domein van zorg en welzijn. Maar wat houdt zingeving eigenlijk in? Uit mijn onderzoek naar zingeving in keukentafelgesprekken in twee gemeenten blijkt het onvoldoende om professionals op pad te sturen met de boodschap dat ze aandacht moeten hebben voor zingeving; in de praktijk blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. In deze workshop staan we stil bij verschillende opvattingen over zingeving en gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe beleidsmakers in beleid en professionals in de uitvoering van het beleid daadwerkelijk meer aandacht kunnen hebben voor zingeving en kunnen aansluiten bij de burger. 


6. Femmianne Bredewold en Laurine Blonk (UvH): Betrokken of bemoeizucht? Nabijheid in de publieke ruimte

De belofte van Nabijheid drukt een ideaal uit dat we meer op elkaar gaan letten, bijvoorbeeld of er een eenzame bewoner in de straat woont. Er worden signaleringsnetwerken opgericht en wijkteams worden geacht om hun voelsprieten in de wijk te hebben. Het maakt de samenleving meer zorgzaam en kan mogelijk ook schrijnende situaties in kaart brengen. Maar is een beetje anonimiteit soms niet ook prettig? In de workshop bespreken onderzoekers Femmianne Bredewold en Laurine Blonk de intrinsieke waarde van 'luchtig' contact op basis van eigen onderzoek en wordt verkend wat het verschil maakt tussen betrokkenheid en bemoeizucht.

7. Marc Hoijtink (UvA) over onzekerheid van sociaal werkers in sociale wijkteams

Het idee is dat het werk van sociaal werkers in een gemoderniseerde verzorgingsstaat gepaard gaat met onzekerheid die zij moeten omarmen in plaats van uit de weg te gaan. Maar kan er ook sprake zijn van een teveel aan onzekerheid? Op basis van meerjarig etnografisch onderzoek verkennen we in deze workshop bronnen van onzekerheid bij sociaal werkers in wijkteams en de wijze waarop zij daarmee omgaan.

8. Yoren Lausberg en Loes Verplanke (UvA) over meten en weten: Zelfredzaamheid en de zelfredzaamheidsmatrix.

Met de ZRM in de hand werken sociale professionals met cliënten, om hun zelfredzaamheid te beoordelen en te verstevigen. In deze workshop worden bevindingen gepresenteerd uit een kwalitatief onderzoek naar sociale wijkteams in Den Haag. Hoe meten sociale professionals zelfredzaamheid en hoe wordt een keukentafelgesprek gestuurd en beïnvloed door de ZRM? Vervolgens zullen gezamenlijk nadenken over verbeteringen of andere versies van de ZRM. Kunnen we een matrix maken die problemen van mensen niet individualiseert, maar de sociale context ervan meeneemt en beschrijft? Zou het mogelijk zijn een sociale matrix te maken, in plaats van een individuele matrix?


9. Alice de Boer (SCP) en Mirjam de Klerk (SCP) over barrières in de mantelzorg.

Mensen kunnen bij geven van mantelzorg tegen allerlei barrières aanlopen, zoals een gebrek aan tijd, steun, capaciteiten, kennis. Ook ondervinden sommige mantelzorgers afstemmingsproblemen met professionals. Denk aan de mate waarin zij kunnen meebeslissen over de zorg of professionals naar hun welzijn kijken. Wat kunnen verschillende actoren doen om die barrières te helpen slechten en de mantelzorgers te steunen?