Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Thomas Kampen wordt de nieuwe hoogleraar Social Work


21 september 2023


Het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft dr. Thomas Kampen benoemd tot hoogleraar Social Work. De benoeming gaat in per 1 oktober 2023. De leerstoel is nieuw en uniek in Nederland en richt zich op implicaties van maatschappelijke ontwikkelingen voor sociaal werk. De inhoud van deze leerstoel wordt gedragen door de beroepsorganisaties en past bij de onderzoeksagenda van het ministerie van VWS.


Vanuit de leerstoel Social Work zal socioloog Thomas Kampen zich richten op het bevorderen van onderzoek naar de gevolgen van drie ontwikkelingen voor de praktijk en beroepsontwikkeling van sociaal werk: de groeiende sociale ongelijkheid, toenemende polarisatie, en opkomende rechtvaardigheidskwesties. Thomas Kampen licht toe: “Deze ontwikkelingen staan centraal omdat zij raken aan de kern van het sociaal werk: mensen helpen die het niet zelf redden en verschillen tussen mensen overbruggen. Ik ben blij met deze plek waar kennis kan samenkomen en dit belangrijke vakgebied zich verder kan ontwikkelen.”

Master Social Work

Hoogleraar Thomas Kampen gaat de komende jaren bovendien aan de slag met de ontwikkeling van een academische master Social Work aan de Universiteit voor Humanistiek. Rector en voorzitter van het college van bestuur Joke van Saane: “Als universiteit willen we met ons onderzoek en onderwijs bijdragen aan een humane en zinvolle samenleving. Deze nieuwe leerstoel Social Work past bij onze missie en rol in de samenleving. We hopen dat zowel de leerstoel als de master zullen bijdragen aan de erkenning van het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van sociaal werk.”

Beroepsveld

De leerstoel wordt gesteund door verschillende partijen die zich georganiseerd hebben rond sociaal werk, waaronder de beroepsvereniging voor professionals in het sociaal werk (BPSW), de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, de Stichting Sociaal Werk (SSW), de stichting Sterker Sociaal Werk, en de Marie Kamphuis Stichting. Jan Willem Bruins van de beroepsvereniging BPSW: “Internationaal gezien was Nederland één van de laatste landen waar sociaal werk nog geen academische discipline was. Het is een verheugend feit dat sociaal werk nu ook in Nederland een plaats heeft aan de universiteit. We zien uit naar de samenwerking met Thomas Kampen die op het gebied van sociaal werk waardevol onderzoek verricht.”

Over Thomas Kampen

Socioloog Thomas Kampen houdt zich al jarenlang bezig met onderzoek naar sociaal werk door wijkteams en klantmanagers van de sociale dienst, en cliëntervaringen met publieke dienstverlening. Hij publiceerde hierover in internationale wetenschappelijke tijdschriften, Nederlandstalige vakbladen als Sprank en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, en boeken voor een breed publiek, waaronder Streng maar onrechtvaardig, De verhuizing van de verzorgingsstaat en De affectieve burger. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2015 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, als universitair hoofddocent en opleidingscoördinator. In 2021 was hij fellow aan het Netherlands Institute of Advanced Studies en van 2016 tot 2019 part-time lector aan Hogeschool Inholland.

Over de leerstoel

De leerstoel Social Work richt zich op de gevolgen van drie ontwikkelingen op het vakgebied van sociaal werk: de groeiende sociale ongelijkheid (1), toenemende polarisatie (2), en opkomende rechtvaardigheidskwesties (3) 


  1. Op meerdere terreinen groeit sociale ongelijkheid. De inkomensongelijkheid wordt groter, maar ook de kansenongelijkheid in onderwijs, op de arbeidsmarkt en op een goede gezondheid neemt toe. Sociaal werkers krijgen vaker te maken met mensen die op meerdere vlakken maatschappelijk achtergesteld raken. Onderzoek naar de gevolgen hiervan voor sociaal werk is urgent.
  2. Ook de polarisatie tussen bevolkingsgroepen neemt toe. Sinds enkele decennia is dat vooral tussen bevolkingsgroepen met verschillende religieuze of politieke overtuigingen, maar de laatste jaren ook steeds meer tussen groepen met sterk uiteenlopend vertrouwen in professionals en de wetenschap, en tussen stad en platteland. Er is dringend behoefte aan kennis over passende manieren om hiermee om te gaan.
  3. Er zijn allerlei rechtvaardigheidskwesties die ook het sociaal werk raken, denk aan de MeToo-beweging, de toeslagenaffaire of het aan de kaak stellen van institutioneel racisme. Sociaal werk kan een rol spelen in het faciliteren van de dialoog over rechtvaardigheid, maar ook in herstel van historisch onrecht. Om te weten hoe, is onderzoek nodig.

Thomas Kampen: “Al deze ontwikkelingen vragen om onze aandacht, of het nu gaat over de veranderende aard van de problematiek waar sociaal werkers mee te maken hebben, de zoektocht naar passende methodieken, of de positie en rol van sociaal werkers.”

Het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft dr. Thomas Kampen benoemd tot hoogleraar Social Work. De benoeming gaat in per 1 oktober 2023. De leerstoel is nieuw en uniek in Nederland en richt zich op implicaties van maatschappelijke ontwikkelingen voor sociaal werk . De inhoud van deze leerstoel wordt gedragen door de beroepsorganisaties en past bij de onderzoeksagenda van het ministerie van VWS.