Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lid van de raad van toezicht

Vacature 19-11


Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van onze leden, zoekt de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek per 1 juni 2020 een: 

Lid van de raad van toezicht (portefeuillehouder financiën)


De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een duurzame humane samenleving.


De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het college van bestuur. De Raad voert de taken uit die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur Universiteiten 2017 van de VSNU.

Leden van de raad van toezicht

 1. hebben op basis van ruime bestuurlijke ervaring zicht op en ideeën over het bestuurlijk goed functioneren van een universiteit;
 2. hebben inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties;
 3. zijn in staat maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn te beoordelen en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen;
 4. zijn in staat integraal toezicht te houden (dat wil zeggen dat zij in staat zijn uiteenlopende beleidsaspecten in relatie tot elkaar te wegen);
 5. zijn in staat het college van bestuur onafhankelijk, constructief kritisch en met de nodige distantie te volgen;
 6. zijn in staat strategisch te denken;
 7. zijn in staat de strategie- en beleidsvorming door het CvB positief kritisch te volgen en te beoordelen;
 8. hebben een academisch denk- en werkniveau.

De raad van toezicht is goed bekend met de brede humanistische beweging, is goed thuis in de humanistische tradities die de universiteit inspireren en is in staat de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs en het onderzoek van de universiteit te beoordelen en ter zake te adviseren. 

De portefeuillehouder financiën

 • beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bijvoorbeeld vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie of als RA/RC; 
 • heeft vanuit een allround financieel-economisch inzicht adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages; 
 • heeft inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, treasury- en financiering en beschikt over de kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen; 
 • is in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. Een groot analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen is daarbij onmisbaar;
 • is in staat snel zicht te krijgen op voor de Universiteit voor Humanistiek belangrijkste risico's; 
 • wordt voorzitter van de auditcommissie van de raad van toezicht.

Ervaring met huisvestings-/verbouwingstrajecten, digitalisering en ICT geldt als een pré. 


Met betrekking tot de samenstelling van de raad geldt dat de raad streeft naar diversiteit. 

Reacties

Belangstellenden die menen aan de profielschets te voldoen, worden van harte uitgenodigd te reageren. De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt ook graag suggesties met namen van mogelijk geschikte kandidaten.

Uw reactie kan, samen met het curriculum vitae, tot 18 november 2019 worden gezonden aan de secretaris van de raad van toezicht, de heer mr. P.M.A.G. Ubachs, Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT Utrecht of via e-mail: p.ubachs@uvh.nl 

Voor algemene informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen. Zij is bereikbaar per e-mail: b.e.vvuchttijssen@xs4all.nl


Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van onze leden, zoekt de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek per 1 juni 2020 een: Lid van de raad van toezicht (portefeuillehouder financiën)