Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bijzonder hoogleraar Literatuur en geneeskunde (v/m)

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een kleine onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. De Universiteit hanteert een inclusieve visie op humanisme. In deze kleinschalige instelling (400 studenten, 90 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, inhoudelijke inspiratie en onderlinge betrokkenheid belangrijke waarden.

 

De UvH zoekt kandidaten voor de functie van:

 

Bijzonder hoogleraar Literatuur en geneeskunde  (v/m)
Taakomvang 0,2 fte – aanstellingsduur drie jaar met mogelijkheid van verlenging

 

Het bestuur van de stichting Pieter van Foreest stelt met goedkeuring van het bestuur van de Universiteit voor Humanistiek deze nieuwe leerstoel in.

 

Profielschets

Een gepromoveerd wetenschapper in de medische humanioria, bij voorkeur met een medische achtergrond en verbonden aan een Universitair Medisch Centrum, met kennis van ethiek, filosofie en antropologie van de geneeskunde, die wetenschappelijk onderzoek wil doen naar het domein literatuur en geneeskunde  en wil bijdragen aan de  academische opleiding zorgethiek en de andere UvH curricula.

Omschrijving

U doet uw onderzoek binnen een van de onderzoekslijnen van de UvH waarbij promotieonderzoek een belangrijke rol speelt. U draagt bij aan de ingezette koers om met zorgprofessionals, patiënten en zorg- en welzijnsinstellingen samen kennis te genereren.
Kenmerkend voor het onderzoek is de verbinding tussen conceptueel en hermeneutisch onderzoek enerzijds en anderzijds kwalitatief-empirisch onderzoek in zorg- en welzijnspraktijken, samen met maatschappelijke partners zoals zorginstellingen, verzekeraars en/of patiëntverengingen. Uw onderzoekszwaartepunt ligt daarbij bij de inzichten die uit literatuur komen. U deelt de interesse in de kritische perspectieven van andere themagroepen op de UvH dan de themagroep waarin uw leerstoel is vervat,  ten aanzien van (o.a.) burgerschap, institutietheorie, kwalitatief empirisch gegronde ethiek en ouder worden. U draagt bij aan een van de UvH onderzoekslijnen.
Van de bijzonder hoogleraar wordt een bijdrage verwacht aan het onderwijs binnen de eenjarige master Zorgethiek en beleid en eventueel andere academische opleidingen van de UvH evenals aan de Graduateschool.
.

Vereisten

• gepromoveerd  wetenschapper in de medische humanioria, bij voorkeur met een medische achtergrond met grondige kennis van het domein literatuur en geneeskunde, blijkend uit wetenschappelijke en vakpublicaties.
• verbonden aan één van de Nederlandse Universitair Medische Centra
• aanwijsbare aandacht voor ethiek, meer bepaald zorgethiek.
• Interesse in methodologische kwesties.
• aantoonbare ervaring in onderzoeksbegeleiding, blijkend uit begeleidingen van onderzoek van juniores.
• aanwijsbare langdurige contacten met patiëntengroepen en interesse voor patiëntperspectief naast dat van de zorgverleners.
• ervaring in academisch onderwijs en in onderzoek op het gebied van ethiek, filosofie en antropologie van de geneeskunde en van het domein literatuur en geneeskunde
• bereidheid om collegiaal te werken in onderzoek en onderwijs
• beheersing van de Engelse taal en bereidheid onderwijsonderdelen in het Engels te geven
• affiniteit met het gedachtegoed van de UvH, in het bijzonder met betrekking tot humanisering en dehumanisering in instituties
• brede belangstelling voor de onderzoeksvragen zoals die binnen de UvH worden ontwikkeld en de bereidheid en het vermogen om met een zeer gevarieerde groep collega’s samen te werken.

 

De honorering geschiedt op hoogleraarsniveau conform de VSNU salaris- en arbeidsfaciliteiten regeling. De Bijzonder hoogleraar heeft met het bestuur van de stichting Pieter van Foreest dienaangaande een overeenkomst. Indiensttreding per 1 jan. 2013 . De overeenkomst zal voor drie jaar gelden, met de mogelijkheid van verlenging. U bent werkzaam binnen een van de themagroepen van de UvH, in overeenstemming met uw wetenschappelijke competenties.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Prof.dr. F. Vosman, email:  f.vosman@uvh.nl

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en publicatielijst, kunnen worden gericht aan Prof. dr. F. Vosman, Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT, Utrecht o.v.v. ‘sollicitatie Pieter van Foreest’ of per email: f.vosman@uvh.nl
 
Sollicitaties kunnen uiterlijk tot en met 15 nov. 2012 worden ingediend.

 

Bijzonder hoogleraar Literatuur en geneeskunde (v/m), taakomvang 0,2 fte – aanstellingsduur drie jaar met mogelijkheid van verlenging. Het bestuur van de stichting Pieter van Foreest stelt met goedkeuring van het bestuur van de Universiteit voor Humanistiek deze nieuwe leerstoel in.