Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeker

Vacature 17-06


Voor een onderzoek naar duurzaamheid van burgerinitiatieven, gesubsidieerd door NWO binnen het programma SURF Pop Up, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een 


onderzoeker (v/m)

taakomvang 0.7 fte (26,6 uur per week)


Achtergrond en doel van de studie

In Nederland zijn op het terrein van zorg en welzijn honderden initiatieven van burgers die andere burgers helpen. Elke dag komen er nieuwe activiteiten bij. Maar waar we eigenlijk nog maar weinig van weten is hoe duurzaam deze initiatieven zijn en waar dat aan ligt. Hoe lang blijven burgers actief en wat gebeurt er als initiatiefnemers afhaken? Wat zijn de condities voor duurzame inzet van burgers en dus duurzaamheid van initiatieven? Daarnaast zijn er nog vragen wat betreft de verhouding tussen burgers en overheid. Hoe moeten ze hun samenspel zo vorm geven dat het de duurzaamheid van initiatieven ten goede komt? 


In een door de Universiteit voor Humanistiek  te voeren ontwikkelonderzoek richten we ons op deze vragen. Het project beoogt kennis en handvatten te ontwikkelen voor bestuurders, ambtenaren en burgers die invulling geven aan burgerinitiatieven en wil daarmee bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van duurzame burgerinitiatieven. In het project werken we samen met LSA en Movisie. Het onderzoek voeren we uit in een vijftal Brabantse gemeenten.


De leerstoelgroep

De onderzoeker gaat werken bij de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector onder leiding van prof. dr. Evelien Tonkens en wordt begeleid door prof. dr. Evelien Tonkens en dr. Femmianne Bredewold. De leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar de bijdragen van idealen en praktijken van burgerschap en professionaliteit aan humanisering van de publieke sector. 


Taken

 • Verrichten van literatuur- en praktijkonderzoek naar duurzaamheid van burgerinitiatieven en dan met name gericht op het samenspel van burgers en overheid;
 • Schrijven van een onderzoeksrapport;
 • Het organiseren van een werkconferentie waarop de resultaten en producten van het onderzoek gepresenteerd worden;
 • Het schrijven van een Nederlandstalig en Engelstalig wetenschappelijk artikel;
 • Het verzorgen van onderwijs. 

Vereisten

 • Master in de Humanistiek of Sociale Wetenschappen, bij voorkeur een researchmaster in de sociologie of antropologie;
 • Aantoonbare belangstelling voor praktijkverbetering;
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief etnografisch wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband. 

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. Deze functie is ingedeeld in het UFO profiel Onderzoeker niveau 4 (aanloopsalarisschaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten, minimaal € 2465,- bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur).

Indiensttreding per 1  januari 2018.

 

Nadere inlichtingen en het onderzoeksvoorstel kunnen worden ingewonnen en opgevraagd bij dr. Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl 


Sollicitaties kunnen uiterlijk 21 november 2017 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 17-06’.  


De sollicitaties dienen te bestaan uit:

 • beknopte brief met motivering; 
 • gedetailleerd curriculum vitae; 
 • cijferlijst master;
 • masterthesis of wetenschappelijke publicatie;
 • contactgegevens van twee referenten.

Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op donderdag 7 december.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

We zoeken een onderzoeker voor een onderzoek naar duurzaamheid van burgerinitiatieven.