Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lid van het college van bestuur (v/m)

Vacature 16-04

Lid van het college van bestuur (v/m)

Taakomvang 0,5 fte

Wij zoeken een inspirerend bestuurder met kennis en ervaring op het gebied van financiën, gevoel voor academisch onderwijs en onderzoek en affiniteit met het humanisme. Hij of zij is een dienstbaar leider en een teamspeler die waarde hecht aan transparantie, open communicatie en samenwerking.


Het college van bestuur van de UvH bestaat uit twee leden: de voorzitter/rector en het lid van het college van bestuur. Zij vormen een collegiaal bestuur.


Samen met de rector en het managementteam heeft het lid van het college van bestuur de dagelijkse leiding van de Universiteit voor Humanistiek. Hij of zij draagt bij aan het inrichten, het bestuur en beheer van de universiteit, passend binnen de strategie van de instelling, op een zodanige manier dat de positie van de universiteit in onderwijs, onderzoek en samenleving verder wordt uitgebouwd.

Het lid van het college van bestuur geeft vorm aan beleidsontwikkeling en ziet toe op de implementatie en evaluatie ervan. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor (deel)processen in de bedrijfsvoering van de universiteit, evenals voor de inrichting en organisatorische en personele aansturing van deze processen, binnen de doelstellingen van de universiteit.


Taken:
-Instellingsstrategie: het doen van strategische voorstellen en deelname aan de bestuurlijke besluitvorming in het college van bestuur;
-Bedrijfsvoering: sturing geven aan de bedrijfsprocessen en bewaking van de kwaliteit ervan;
-Financieel beleid: vormgeven aan het financieel beleid en toezien op de implementatie ervan;
-HRM-beleid: vormgeven aan het HRM-beleid en toezien op de implementatie ervan;
-Overige beleidsterreinen: vormgeven aan beleid op het terrein van ARBO, milieu, onderhoud en beheer van het gebouw van de universiteit, facilitaire zaken en ICT.

Vereisten:
-Academische opleiding en vaardigheden;
-Affiniteit met het humanisme en bereidheid om de kernwaarden van het humanisme actief toe te passen in het besturen van de UvH;
-In de praktijk gebleken ervaring met bestuur van een complexe professionele organisatie als een universiteit;
-Ruime ervaring met integraal management op strategisch niveau;
-Ruime ervaring met bedrijfseconomische processen, HRM en financieel beleid.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 3 jaar.
Indiensttreding bij voorkeur per 1 juli 2017.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen, voorzitter van Raad van Toezicht, per E-mail: b.e.v.vuchttijssen@hccnet.nl

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 11 januari 2017 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 16-04’.
De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van januari 2017.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Voor meer informatie zie www.uvh.nl

Samen met de rector en het managementteam heeft het lid van het college van bestuur de dagelijkse leiding van de Universiteit voor Humanistiek. Hij of zij draagt bij aan het inrichten, het bestuur en beheer van de universiteit, passend binnen de strategie van de instelling, op een zodanige manier dat de positie van de universiteit in onderwijs, onderzoek en samenleving verder wordt uitgebouwd.
Het lid van het college van bestuur geeft vorm aan beleidsontwikkeling en ziet toe op de implementatie en evaluatie ervan. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor (deel)processen in de bedrijfsvoering van de universiteit, evenals voor de inrichting en organisatorische en personele aansturing van deze processen, binnen de doelstellingen van de universiteit.