Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH en UU starten met andere Utrechtse partners een meerjarig actie-onderzoek naar ‘Alledaags Burgerschap in de Buurt’


6 december 2023 


Hoe zorg je ervoor dat heel verschillende bewoners in een wijk goed samenleven? En dat bewoners met ondersteuningsvragen ook opgenomen worden in de ondersteuningsnetwerken in de buurt? Binnen de opgave Thuis in je Wijk gaan de samenwerkende zorg- en welzijnspartijen en actieve buurtbewoners in Utrecht dit onderzoeken samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Panel Meetellen. 


Het onderzoek richt zich in het bijzonder op Utrechtse bewoners met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, een geschiedenis van dakloosheid en/of niet aangeboren hersenletsel. Met het actie-onderzoek willen de partners de samenhang in buurten en wijken versterken. De partners willen duidelijk maken welke interventies bewoners met ondersteuningsvragen helpen en hoe formele en informele zorg- en hulpverleners het beste kunnen samenwerken om deze ondersteuning te bieden. Ook willen de partners onderzoeken welke afstemming op bestuurlijk niveau nodig is. 


Onderzoeksleider Femmianne Bredewold van de Universiteit voor Humanistiek: “Ondersteuningsvragen van bewoners in de wijk worden steeds ingewikkelder. Zowel zorgverleners als bewoners vragen zich af hoe ze hiermee kunnen omgaan. Ook zijn er steeds minder formele zorgverleners en zoeken we in het sociaal domein naar nieuwe manieren om dit op te vangen, bijvoorbeeld door beter samen te werken met elkaar en met mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk. De komende vier jaar willen we komen tot concrete adviezen om wijken inclusiever te maken, waarbij we gericht kijken wat bewoners met ondersteuningsvragen nodig hebben.” 


Onderzoeksleider Scott Douglas van de Universiteit Utrecht vult aan: “We onderzoeken niet alleen de vraag wat bewoners nodig hebben om op een inclusieve manier samen te leven. We gaan ook met alle betrokkenen om tafel om te onderzoeken hoe je anders kunt samenwerken en wat er nodig is op bestuurlijk niveau om dit te realiseren. We combineren dus een sociologisch en een bestuurskundig perspectief. We krijgen zo niet alleen meer inzicht in het bevorderen van sociale inclusie. Ook leren we gezamenlijk in de praktijk en ontwikkelen we praktische adviezen om samenwerking tussen formele en informele partners in de stad Utrecht effectiever te maken. Tussentijdse opbrengsten worden uiteraard direct benut om daar in de wijken samen van te leren.”

Achtergrond van het actie-onderzoek

Het onderzoek komt voort uit de opgave Thuis in je Wijk, waarin formele en informele zorg- en welzijnspartijen en de gemeente een aanpak hebben opgezet die start in de wijken Overvecht, Noordwest, Kanaleneiland en Leidsche Rijn.  Zorg- en welzijnspartijen werken samen om buurten te creëren waarin buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. De partijen streven ernaar het bestaande aanbod aan voorzieningen en ontmoetingsplekken toegankelijk te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften van bewoners met ondersteuningsvragen. De Utrechtse zorg- en welzijnspartijen werken hierin samen met actieve buurtbewoners. 


De partners in Thuis in je Wijk nodigden de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht uit om samen dit actie-onderzoek te starten. De Hogeschool Utrecht kwam er bij als partner. Ook is het Panel Meetellen betrokken, een onderzoeksbureau voor en door mensen die ondersteuning nodig hebben.


Bestuurder Theo den Hertog van Lister – van een van de betrokken zorgorganisaties:

"Bouwen aan vitale en inclusieve wijken en buurten is hard nodig, zodat ook mensen met een kwetsbaarheid mee kunnen doen. Goed dat we in Utrecht praktisch met elkaar aan de slag zijn. En ik ben er blij mee dat er tegelijkertijd een onderzoek loopt waardoor we goed zicht krijgen op de waarde die er gecreëerd wordt."

Informatie

Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl 
Scott Douglas, s.c.douglas@uu.nl

Hoe zorg je ervoor dat heel verschillende bewoners in een wijk goed samenleven? En dat bewoners met ondersteuningsvragen ook opgenomen worden in de ondersteuningsnetwerken in de buurt? Binnen de opgave Thuis in je Wijk gaan de samenwerkende zorg- en welzijnspartijen en actieve buurtbewoners in Utrecht dit onderzoeken samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Panel Meetellen.

Pagina delen