Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe bijzondere leerstoel ‘Samenleven met verschil’


1 februari 2024


Aan de Universiteit voor Humanistiek komt een nieuwe bijzondere leerstoel, met als titel Samenleven met Verschil. Vanuit de leerstoel zal onderzoek worden gedaan naar mensen met een verstandelijke beperking in de grote stad. De leerstoel wordt gevestigd door het Ben Sajet Centrum, een kenniswerkplaats in Amsterdam voor langdurige zorg. 


Hoe kunnen heel verschillende burgers goed samenleven? Deze vraag houdt zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden de afgelopen 20 jaar sterk bezig. Eerder waren veel zorgorganisaties gericht op aparte groepen mensen met een ondersteuningsbehoefte, zoals bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, of dementerende ouderen, die apart gehuisvest waren. Nu veel van hen zelfstandig zijn gaan wonen maar wel lokaal op hulp en zorg zijn aangewezen, zoeken instellingen naar manieren om hen te helpen om goed samen te leven met anderen en om voorzieningen te ontwikkelen die contacten tussen verschillende groepen mensen bevorderen.


De nieuw aan te stellen bijzonder hoogleraar zal zich in het licht van deze ontwikkelingen richten op de vraag: hoe kun je inclusief burgerschap realiseren voor en met burgers met ondersteuningsbehoeften die afhankelijk zijn van langdurige zorg? Hierbij wordt gekeken naar alledaagse praktijken van samenleven met verschil, principes die daaraan ten grondslag liggen; en beleidsmatige en bestuurskundige vraagstukken die gaan over samenleven met verschil. 


Prof. dr. Thomas Kampen, hoogleraar Social Work, is blij met de vestiging van de nieuwe bijzondere leerstoel: “De Universiteit voor Humanistiek kijkt in haar onderzoeksprogramma hoe we de mogelijkheden kunnen optimaliseren om mensen een waardig en betekenisvol leven te laten leiden in een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Deze leerstoel draagt daar concreet aan bij door onderzoek te doen naar wat een zorgzame samenleving is en hoe we die kunnen waarmaken.”

Ben Sajet Centrum

Het Ben Sajet Centrum is in 2014 opgericht en stelt zich ten doel bij te dragen aan innovatie en verbetering van de langdurige zorg. Het Ben Sajet Centrum wil hieraan bijdragen met onderzoek in een stedelijke context dat wordt gevoed door vragen die in de praktijk van het werkveld leven en dat dienend is aan de praktijk. In dat onderzoek is ruimte voor de inbreng van betrokkenen, van ervaringsdeskundigen en van naasten en de resultaten ervan zijn van betekenis voor het opleiden van professionals.  

Vacature

Bekijk de vacature: Bijzonder hoogleraar Samenleven met verschil (0,2 fte).

Vanuit de nieuwe leerstoel zal onderzoek worden gedaan naar mensen met een verstandelijke beperking in de grote stad. De leerstoel wordt gevestigd door het Ben Sajet Centrum.

Pagina delen