Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lid van de Raad van Toezicht / Voorzitter Auditcommissie

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van onze leden, zoekt de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek per 1 juni 2020 een: 

Lid van de Raad van Toezicht / Voorzitter Auditcommissie


De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het college van bestuur. De Raad voert de taken uit die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur Universiteiten 2017 van de VSNU.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek:


 • Hebben op basis van ruime bestuurlijke ervaring zicht op en ideeën over het bestuurlijk goed functioneren van een universiteit.
 • Hebben inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties.
 • Zijn in staat maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn te beoordelen en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen.
 • Zijn in staat integraal toezicht te houden (dat wil zeggen dat zij in staat zijn uiteenlopende beleidsaspecten in relatie tot elkaar te wegen).
 • Zijn in staat het college van bestuur - inclusief de strategie- en beleidsvorming - onafhankelijk, constructief kritisch en met de nodige distantie te volgen.
 • Zijn in staat strategisch te denken.
 • Hebben een academisch denk- en werkniveau.

De Raad van Toezicht is als geheel goed bekend met de brede humanistische beweging, is goed thuis in de humanistische tradities die de universiteit inspireren en is in staat de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs en het onderzoek van de universiteit te beoordelen en ter zake te adviseren.

De kandidaat

Het gezochte lid van de Raad van Toezicht is portefeuillehouder financiën en daarmee voorzitter van de auditcommissie. De gezochte kandidaat:


 • Beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bijvoorbeeld vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie of als RA/RC. 
 • Heeft vanuit een allround financieel-economisch inzicht adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging. 
 • Heeft kennis van de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages. 
 • Heeft inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, treasury- en financiering en beschikt over de kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen.
 • Is in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. Een groot analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen is daarbij onmisbaar.
 • Is in staat snel zicht te krijgen op voor de Universiteit voor Humanistiek belangrijkste risico's. 

Ervaring met huisvestings-/verbouwingstrajecten, digitalisering en ICT geldt als een pré. Met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt dat de raad streeft naar diversiteit in de meest brede zin van het woord. 

Relevante bepalingen statuten van de Universiteit voor Humanistiek

De volgende bepalingen in de statuten zijn relevant inzake de geschiktheid van kandidaten:

Leden van de Raad van Toezicht hebben een uitgesproken positieve affiniteit met het humanistische gedachtegoed, hebben geen direct belang bij de universiteit, hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen de functie zonder last of ruggespraak uit.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met:

o Lidmaatschap van een college van bestuur van een Nederlandse universiteit of hogeschool.

o Lidmaatschap van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek indien dat lidmaatschap korter dan vier jaar geleden eindigde.

o Lidmaatschap van een der Kamers der Staten-Generaal.

o Het zijn van een bewindspersoon in de regering.

o Een aanstelling bij een ministerie.

o Een ambtelijke aanstelling bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de Inspectie van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs. 

De procedure 

De procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. De gesprekken met achtereenvolgens Chasse Executive Search en de Benoemingsadviescommissie vinden plaats in april 2020.  Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt per juni 2020 benoemd.

Uitgebreid functieprofiel en aanmelding

Geïnteresseerde kandidaten dienen zich rechtstreeks te melden bij Chasse Executive Search. Deadline voor kandidaatstelling is vrijdag 3 april 2020


Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: (070) 345 11 14 of info@chassesearch.nl  

Meer informatie

Ferdi de Lange, partner 

Chasse Executive Search

070 345 11 14


PDF-bestandDownload vacaturetekst

De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het college van bestuur.