Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

2 promovendi

Vacature 18-06


Voor een driejarig onderzoek naar een gespreksmodel voor de palliatieve zorg, gesubsidieerd door ZonMW binnen het programma Palliantie, zoekt de Universiteit voor Humanistiek:

2 promovendi

Taakomvang ieder 1.0 fte (38 uur per week)

Achtergrond en doel van de studie

De Universiteit voor Humanistiek (prof. Dr. Carlo Leget) en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (prof. Dr. Saskia Teunissen) ontwikkelen diverse activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dit aanbod is gericht op zowel het UMC Utrecht als op de regio. In de regio wordt nauw samengewerkt in een regionaal samenwerkingsverband met alle zorginstellingen op het gebied van de palliatieve zorg. Dit consortium (het Septet) richt zich met drie programmalijnen op diverse projecten om de palliatieve zorg door te ontwikkelen en uit te voeren - passend in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (2014-2020). Eén van deze projecten is het project DIAMAND. 


Het project DIAMAND is erop gericht patiënten, naasten en zorgverleners te ondersteunen  om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase. We richten ons op vijf groepen patiënten die thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis verblijven: mensen met een Nederlandse culturele achtergrond die wilsbekwaam zijn, mensen met dezelfde achtergrond met beginnende dementie, en mensen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.

In samenspraak met de doelgroepen gaan we een veel gebruikt gespreksmodel, het ars moriendi model, verfijnen en aanpassen zodat het aansluit bij verschillende groepen patiënten. We werken met vragenlijsten, focusgroepen, interview en observaties. Ook gaan we zorgverleners trainen om de gesprekken goed te voeren. Beoogd resultaat is verschillende versies van het gespreksmodel, die ook feitelijk gebruikt worden door een groep getrainde zorgverleners, waardoor de zorg beter afgestemd wordt op patiënt en familie.

De projectgroep

Als promovendus werk je voor het projectteam DIAMAND, en werk je toe naar een promotie op basis van Engelstalige artikelen. Het team bestaat uit een collega promovendus met wie jij gelijktijdig start en uit onderzoekers en professionals van de Universiteit voor Humanistiek en van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht UMC Utrecht. Voor het team werken ook professionals en coördinatoren van het consortium palliatieve zorg Midden Nederland, het Septet. Beide promovendi van het DIAMAND project worden aangesteld aan de Universiteit voor Humanistiek, maar worden begeleid door prof. Dr. Carlo Leget en prof. Dr. Saskia Teunissen.

Taken

 • Verrichten van literatuur- en praktijkonderzoek;
 • Schrijven van Engelstalige wetenschappelijke artikelen, leidend tot een promotie aan de UvH;
 • Projectmanagement van DIAMAND in afstemming met de projectgroep en andere stakeholders;
 • Houden van presentaties en uitvoeren van scholingen. 

Vereisten

 • Afgeronde Master, bij voorkeur in de culturele antropologie, humanistiek, zorgethiek, theologie/religiewetenschappen,  geneeskunde of klinische gezondheidswetenschappen;
 • Aantoonbare belangstelling voor zorg voor mensen in de palliatieve fase; affiniteit met de beschreven doelgroepen is een pré;
 • Aantoonbare ervaring met het doen van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband. 

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid. Deze functie is ingedeeld in het UFO profiel Promovendus (salarisschaal P van de CAO Nederlandse Universiteiten, startend met € 2222,- bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur). Indiensttreding per 1 juni 2018.

 

Nadere inlichtingen en het onderzoeksvoorstel kunnen worden ingewonnen en opgevraagd bij prof. dr. Carlo Leget, c.leget@uvh.nl  


Sollicitaties kunnen uiterlijk 14 april 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-06’.  


De sollicitaties dienen te bestaan uit:

 • beknopte brief met motivering; 
 • gedetailleerd curriculum vitae; 
 • cijferlijst master;
 • masterthesis of wetenschappelijke publicatie;
 • contactgegevens van twee referenten.

Sollicitatiegesprekken zullen begin mei gevoerd worden.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Voor een driejarig onderzoek naar een gespreksmodel voor de palliatieve zorg, gesubsidieerd door ZonMW binnen het programma Palliantie.