Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Leo Polak Scriptieprijs 2011

Heb je een mooie scriptie geschreven over kunst, verhalende wetenschap of sociale media? Dan kun je meedingen naar de Leo Polak Scriptieprijs.

 

De Stichting Leo Polak stelt twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het gebied van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving en over een vrij onderwerp. De eerste prijs bedraagt € 1.250,- de tweede prijs  € 500,-  De prijzen worden door een onafhankelijke jury  toegekend.

 

Naar de prijs kunnen meedingen studenten aan een Nederlandstalige universiteit en Nederlanders of Nederlandstalige Belgen aan een buitenlandse universiteit die in het academische jaar 2010-2011 een masterscriptie hebben voltooid die valt binnen een van de volgende themagebieden:

• Kunst in tijden van populisme (zingeving)
• Sociale media (humanisering)
• Narratieve wetenschap

 

De jury hanteert bij de beoordeling van de scripties de volgende criteria:

• Wetenschappelijke kwaliteit;
• Oorspronkelijkheid;
• Presentatie en vormgeving.

 

De ingezonden scriptie is beoordeeld door een lid van het wetenschappelijke personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. Alleen deze persoon kan de scriptie inzenden. De naam van de auteur(s) mag niet op de scriptie worden vermeld. De scriptie is in het Nederlands of Engels gesteld.

De leden van de jury zijn:

Drs. Leo Samama : musicus, componist (voorzitter van de jury);
Mw. drs. Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek.
Mw. dr. Ulla Jansz, universitair docent feministisch historische humanistiek. Prof. dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte in het bijzonder m.b.t. humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid.
Prof. dr. Alexander Maas,  bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg.
Wim Blokland, humanisticus.

 

Nadere inlichtingen:
Secretariaat van de Leo Polak Scriptieprijs, Roy Jansen, Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT Utrecht, tel. 030 2390119, e-mail r.jansen@uvh.nl


De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2011. Inzendingen uitsluitend als Word bestand op USB-stick of CD-R, vergezeld van 3 geprinte exemplaren en een brief van de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor bekroning in aanmerking komt. Inzenden bij het bovenstaande adres.

Leo Polak

De filosoof en strafrechtstheoreticus, vrijdenker en atheïst Leo Polak (1880-1941) was van 1928 tot aan zijn dood hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de universiteit van Groningen. Als jood werd hij in 1940 door de bezetter uit zijn ambt gezet, gearresteerd en eind 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen vermoord.

 

In zijn werk heeft hij veel bijgedragen aan de kentheorie, de rechtsfilosofie, de problematiek van oorlog en vrede en de ethiek. Polak vormde met zijn geschriften een bron van inspiratie voor filosofen, juristen, polemologen, humanisten en hervormers van het strafrecht en van de seksuele moraal.

 

Naast zijn activiteiten op filosofisch en wetenschappelijk gebied was hij inspirator van de Volksuniversiteit en hield hij talrijke voordrachten voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging. Polak’s vrijdenken en humanisme berustte op de overtuiging dat de op de rede gegrondveste menselijke eenheid boven geloofsverdeeldheid gaat. Voor Polak houdt humanisme het besef in van een fundamentele verbondenheid van alle mensen, een verbondenheid die uitreikt boven alle andere vormen van collectiviteit.

De Stichting Leo Polak stelt twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving en over een vrij onderwerp.