Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Rector magnificus / voorzitter college van bestuur

Vacature 19-02


De Universiteit voor Humanistiek zoekt:

Rector magnificus / voorzitter college van bestuur

Taakomvang 0,6 – 0,8 fte


Deze hoogleraar is zowel een gerespecteerd wetenschapper als een ervaren bestuurder en sluit tevens in denken en doen aan bij de kernwaarden van de Universiteit voor Humanistiek. 


Het college van bestuur geeft leiding aan de UvH in nauwe samenwerking met het managementteam en in goed overleg met de universitaire medezeggenschap. De UvH kent een collegiaal bestuur onder leiding van de voorzitter: de twee collegeleden hebben een primaire verantwoordelijkheid voor afgesproken portefeuilles en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De rector magnificus is primair verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studenten. Voor meer informatie zie PDF-bestandprofielschets rector magnificus / voorzitter college van bestuur.

Taken

 • Leidinggeven aan de academische gemeenschap en vertegenwoordiging naar buiten toe;
 • Uitdragen van een duidelijke visie op humanistiek en humanisme;
 • Realiseren van de strategische doelstellingen uit het PDF-bestandStrategisch Plan 2017-2021;
 • Zorgdragen voor continue verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek; 
 • Bijdragen aan een effectieve samenwerking met nationale en internationale wetenschappelijke partners, overheden, landelijke gremia (VSNU, NWO, KNAW, SURF, NLU), bedrijven, kennisinstellingen en overige relevante actoren.

Vereisten

 • Kennis van en visie op belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs;
 • Ruime ervaring in het besturen binnen een hoger-onderwijsorganisatie; 
 • Aantoonbare affiniteit met het humanisme en in staat om de wetenschappelijke disciplines en de levensbeschouwelijke dimensie van de universiteit in hun volle breedte te representeren en te verbinden;
 • Aantoonbaar nationaal- en internationaal onderzoeksnetwerk op hoog niveau; 
 • Humanistisch geïnspireerde leiderschapsstijl: transparant, verbindend en in staat op inspirerende en motiverende wijze richting te geven én een breed draagvlak te verwerven binnen de organisatie;
 • Resultaatgericht en koersvast met heldere communicatie en respect voor de universitaire medezeggenschap.

Wij bieden 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 3 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn. De Universiteit voor Humanistiek conformeert zich aan de Wet Normering uit Publieke Middelen gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Indiensttreding

Bij voorkeur per 1 juli 2019.

Nadere inlichtingen

Deze kunnen worden ingewonnen bij mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen, voorzitter van Raad van Toezicht, per E-mail: b.e.v.vuchttijssen@hccnet.nl

Sollicitaties

Deze kunnen, vergezeld van een curriculum vitae, uiterlijk 5 maart 2019 voor 16:00 uur per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 19-02’.  

De eerste gespreksronde met de geselecteerde kandidaten zal plaatsvinden op 15 maart in de middag en een eventuele tweede gespreksronde op 19 maart


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Deze hoogleraar is zowel een gerespecteerd wetenschapper als een ervaren bestuurder en sluit tevens in denken en doen aan bij de kernwaarden van de Universiteit voor Humanistiek.