Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promovendus

Vacature 18-01


Voor een promotieonderzoek naar een nieuwe aanpak om het welzijn van bewoners in het Gebied Feijenoord in de gemeente Rotterdam duurzaam te vergroten, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een 

Promovendus

Taakomvang 1 fte (= 38 uur per week)


Het promotieonderzoek is een samenwerkwerkingsverband van de Universiteit voor Humanistiek met Stichting Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond en doel van de studie

 Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het (bestuurscommissie)gebied Feijenoord in Rotterdam. In de aanpak die Humanitas heeft gekozen, wordt welzijn opgevat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle stakeholders in het gebied: bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties. Humanitas zoekt deze stakeholders actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een nieuwe welzijnsaanpak. 

Het belangrijkste doel van de aanpak van Humanitas is een duurzame, positieve gedragsverandering tot stand te brengen bij bewoners en andere stakeholders in Feijenoord en daarmee het algemeen welzijn in het gebied te vergroten. Omdat de kans op succesvolle gedragsverandering het grootst is als de verandering een voordeel oplevert dat mensen de moeite waard vinden, wil Humanitas mensen motiveren om andere keuzes te maken door zogenaamde sociale marketing. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de drijfveren van de verschillende stakeholders in Feijenoord, werkt Humanitas nauw met hen samen en stimuleert hen om het type gedrag te gaan vertonen dat het algemeen welzijn van het gebied Feijenoord duurzaam kan versterken. De stakeholders krijgen ondersteuning van Humanitas bij het realiseren van hun eigen doelstellingen. In ruil daarvoor leveren ze een bijdrage aan het algemeen welzijn in Feijenoord (win-win). Bij sociale marketing wordt ook gewerkt met rolmodellen, die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere individuen, huishoudens of stakeholders in Feijenoord. 

Het onderzoek

Doel van het wetenschappelijk onderzoek is de evaluatie van de voortgang en de resultaten van de gekozen aanpak. Het onderzoek heeft de vorm van een interactieve, participerende evaluatie, waarbij de onderzoeker nauw samenwerkt met alle stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak; de visie en de waarden van personen die direct belang hebben bij de aanpak staan daarbij centraal. 

In het promotieonderzoek wordt voortgebouwd op theoretische inzichten omtrent community building, sociale marketing, social ecologieën, rolmodellen, veerkracht, weerbaarheid, en een inclusieve  samenleving. 

De leerstoelgroep

De promovendus gaat werken bij de leerstoelgroep Humanisme & Filosofie. Het promotieonderzoek wordt begeleid door prof.dr. Anja Machielse en prof.dr. Joachim Duyndam.  

De leerstoelgroep Humanisme & Filosofie verricht conceptueel grondslagenonderzoek naar zingeving en humanisering, dat wordt benut voor een wetenschappelijke reflectie op sociale interventiepraktijken die onder meer gericht zijn op empowerment van (kwetsbare) groepen. Het onderzoek sluit aan bij het bredere doel van het onderzoeksprogramma van de UvH: een zinvol leven in een waardige en rechtvaardige samenleving. Het onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de deskundigheid en de kwaliteit van het handelen van professionals in beroepen in zorg en welzijn. 

Taken

 • Verrichten van literatuur – en praktijkonderzoek naar community building, sociale marketing, social ecologieën, rolmodellen, veerkracht, weerbaarheid, een inclusieve  samenleving;
 • Deelname aan promotiebegeleiding van de UvH (Graduate School);
 • Presentaties op conferenties en seminars;
 • Bijdragen aan en mee-organiseren van activiteiten van de leerstoelgroep Humanisme & Filosofie;
 • Schrijven van een (Engelstalig) proefschrift binnen 4 jaar;
 • Schrijven van Engelstalige en Nederlandstalige artikelen;
 • Verzorgen van onderwijs (traject Basis Kwalificatie Onderwijs wordt gefaciliteerd).

Vereisten

 • Master in de Humanistiek, of een researchmaster in de sociologie, antropologie of interdisciplinaire sociale wetenschappen;
 • Aantoonbare belangstelling voor welzijnswerk in achterstandswijken en empowerment van kwetsbare groepen burgers;
 • Aantoonbare belangstelling voor sociale marketing en het inzetten van rolmodellen; 
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief (actie)onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Affiniteit met humanistische levensbeschouwing.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging van 3 jaar (na gebleken geschiktheid). Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Promovendus (salarisschaal P CAO Nederlandse Universiteiten startend met € 2222,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding per 1 april 2018.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof.dr. Anja Machielse, a.machielse@uvh.nl en prof.dr. Joachim Duyndam, j.duyndam@uvh.nl


Sollicitaties kunnen uiterlijk 17 februari 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-01’.


De sollicitaties dienen te bestaan uit:

 • beknopte brief met motivering;
 • gedetailleerd curriculum vitae;
 • cijferlijst master;
 • eventueel wetenschappelijke publicaties.

Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden in de week van 6 t/m 9 maart 2018.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Voor een promotieonderzoek naar een nieuwe aanpak om het welzijn van bewoners in het Gebied Feijenoord in de gemeente Rotterdam duurzaam te vergroten.