Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vernieuwing samenwerking Humanistisch Verbond en Universiteit voor Humanistiek

19 december 2023


Het Humanistische Verbond (HV) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben besloten om de onderlinge samenwerking te vernieuwen. De samenwerking blijft van grote waarde voor beide partijen, echter vernieuwing is nodig vanwege ontwikkelingen in het onderwijsveld en voor de governance van de UvH. De belangrijkste wijziging hangt samen met de aanpassing van het bestuursmodel van de UvH. De raad van toezicht van de UvH wordt niet langer benoemd door het HV, zodat de onafhankelijkheid van de UvH is geborgd. Het HV blijft een belangrijke adviesrol vervullen voor de UvH. 


De UvH en het HV delen een belangrijke geschiedenis, de Universiteit voor Humanistiek is eind jaren tachtig opgericht door het Humanistisch Verbond. De UvH is uitgegroeid tot een volwaardige universiteit met kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Ook is de UvH inmiddels geassocieerd lid van de Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten. Deze ontwikkelingen vragen om modernisering van de samenwerking. In goed overleg hebben het HV en de UvH met elkaar gesproken over een zinvolle en wenselijke samenwerkingsvorm voor de toekomst. Het bestuursmodel en de governance van de UvH worden aangepast en er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de samenwerking rond de masteropleiding Humanistiek. 

Toekomstbestendig bestuursmodel

Het bestuur van het Humanistisch Verbond is niet langer verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht van de UvH. Het bestuur heeft in de toekomst de bevoegdheid om advies uit te brengen over het profiel van het lid van de raad van toezicht met de portefeuille humanisme; en wordt betrokken bij het werving- en selectieproces van het lid van de raad van toezicht met de portefeuille humanisme. Het goedkeuringsrecht op statutenwijzigingen komt te vervallen, dit in verband met de vereiste onafhankelijkheid van de UvH. Met de aanpassing van dit bestuursmodel voldoet de UvH aan de actuele governanceregels op grond van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de Code Goed Bestuur van de Universiteiten van Nederland. De statuten zijn aangepast op deze nieuwe samenwerkingsvorm.


Joke van Saane, rector en voorzitter college van bestuur UvH: “Met deze stap is onze onafhankelijkheid als universiteit geborgd en dat is van belang voor de positie en wetenschappelijke kwaliteit van de UvH. Het Humanistisch Verbond is en blijft een belangrijke partner voor de UvH. Ik ben trots op hoe we samen een mooie inhoudelijke basis hebben gelegd voor onze toekomstige samenwerking.” 

Werkveldadviesraad

De UvH zal de opleiding tot geestelijk verzorger (als onderdeel van de master Humanistiek) blijven aanbieden, zodat afgestudeerden in aanmerking kunnen blijven komen voor benoeming tot humanistisch geestelijk verzorger door het HV. Het HV en de UvH willen daarnaast de adviesrol van het HV voor de opleiding tot geestelijk verzorger meer structureel borgen in de toekomst. De UvH richt daarom een werkveldadviesraad op waarin het HV participeert. 


Robbert Bodegraven, directeur HV: “De groei van de UvH, zowel in kwalitatief onderwijs en onderzoek, als in aantallen studenten, is een geweldige prestatie. Daar hoort deze vernieuwde samenwerkingsovereenkomst bij. Het Humanistisch Verbond beschouwt de UvH als een enorm belangrijke partner in de verdieping en de ontsluiting van het humanistische gedachtegoed in Nederland en daarbuiten. Met deze vernieuwde samenwerking kunnen we dat samen nog beter invullen en uitdragen.”


Het Humanistische Verbond (HV) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben besloten om de onderlinge samenwerking te vernieuwen. De samenwerking blijft van grote waarde voor beide partijen, echter vernieuwing is nodig vanwege ontwikkelingen in het onderwijsveld en voor de governance van de UvH. De belangrijkste wijziging hangt samen met de aanpassing van het bestuursmodel van de UvH. De raad van toezicht van de UvH wordt niet langer benoemd door het HV, zodat de onafhankelijkheid van de UvH is geborgd. Het HV blijft een belangrijke adviesrol vervullen voor de UvH.