Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Postdoc onderzoeker / junior research fellow

Vacature 20-07


Voor het onderzoeksproject ‘Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes’ zoekt de Universiteit voor Humanistiek een

Post-Doc / Junior research fellow

Taakomvang 0.8 fte voor 2 jaar


Achtergrond van de studie 

Om de COVID-19 pandemie in te dammen, heeft de Nederlandse overheid crisismaatregelen genomen die diep in de samenleving ingrijpen. In de rechtvaardiging van de gemaakte keuzen valt op dat sturende beleidsconcepten op ondoorzichtige of niet-doordachte wijze moreel zijn ingevuld en verbonden zijn met fragmenten van ethische theorieën die met elkaar op gespannen voet staan. Bovendien zijn kwetsbare groepen, die door de crisisaanpak extra getroffen zijn, dikwijls laat of niet aan het woord gekomen. Tegelijkertijd is er door de pandemie en het crisisbeleid veel maatschappelijke aandacht voor het belang van ‘zorgen’ als voorwaarde voor ‘goed samenleven’. Dit vraagt om politieke doordenking.

Doel van het onderzoeksproject is om via (a) een brede ethische analyse en praktijkevaluatie van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in de COVID-19 crisis, (b) te komen tot een ethisch gedragen ondersteund beleidskader voor een zorgzame samenleving die veerkrachtig genoeg is om toekomstige crises op te vangen. Om tot een relevant beleidskader te komen, focust het onderzoek op vier groepen die zeker in de eerste crisisfase nauwelijks tot geen stem gehad hadden en van wie de bestaansonzekerheid toenam: a) mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; b) vluchtelingen en migranten; c) ouderen (in de langdurige zorg) en hun mantelzorgers; en d) patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten. Via triangulatie met andere sectoren en beleidsmakers wordt vervolgens een brede relevantie van het te formuleren beleidskader ontwikkeld. 


Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een zorgethisch theoretisch kader, loopt twee jaar en bestaat uit vijf work packages. Methoden die ingezet worden zijn ethische beleidsanalyse, interviews en focusgroepen. Het verspreiden en toetsen van nieuwe inzichten bij beleidsmakers is integraal onderdeel van de onderzoeksstrategie. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en de UvH.

Plaats in de organisatie

De (junior)onderzoeker is onderdeel van de leerstoelgroep Zorgethiek. Het onderzoek staat onder verantwoordelijkheid van de prof. dr. C.J.W. Leget. In de uitvoering wordt samengewerkt met een projectleider en met relevante onderzoekers uit de leerstoelgroep. Reflectie op de opzet en de resultaten vindt plaats binnen een breed opgezette klankbordgroep.

Taken

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een ethisch gedragen ondersteund beleidskader; 
 • Het in kaart brengen en analyseren van het crisisbeleid van de Nederlandse overheid, met name in het zorgdomein, het onderwijs en de culturele sector;
 • Uitvoeren en analyseren van empirisch onderzoek naar de ervaringen met het crisisbeleid onder de vier kwetsbare groepen via interviews en focusgroepen; 
 • Het actief onderhouden van een relevant netwerk van beleidsmakers, ethici en andere betrokkenen, inclusief het organiseren van een afsluitende conferentie;
 • (Mee)schrijven van twee internationale, peer-reviewed wetenschappelijke artikelen; 
 • Deelname aan relevante overlegstructuren, inclusief de klankbordgroep;
 • Uitdragen/profileren van het project in bijeenkomsten, presentaties, workshops, e.d.

Vereisten

Bij voorkeur gepromoveerd in de ethiek, beleidswetenschappen, of sociale wetenschappen. Echter, ook kandidaten met relevante onderzoekservaring en een masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwant gebieden wordt opgeroepen te solliciteren. 
 • Ervaring met het doen van zowel conceptueel als (kwalitatief) empirisch onderzoek (of zich hier verder in willen bekwamen); 
 • Ervaring met het gebruik van Atlas.Ti (of vergelijkbare software) en mogelijk SPSS; 
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk; 
 • Relatiegericht, goed in samenwerking en het kunnen verbinden van mensen; 
 • Competent in organisatorisch, beleidsmatig en strategisch denken en handelen; 
 • Proactief en enthousiasmerend; 
 • Affiniteit met het humanisme. 

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem en gekoppeld aan aanloopschaal 8 of schaal 10, afhankelijk van relevante werkervaring, conform CAO Nederlandse Universiteiten (€ 2.656,= tot max. € 3.353,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. 

Ingangsdatum is per 1 oktober 2020.


Nadere inlichtingen, ook over het projectplan, kunnen worden ingewonnen bij dr. Pieter Dronkers, universitair docent Zorgethiek en projectleider via p.dronkers@uvh.nl

 

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 12 september 2020 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 20-07’. 

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 38/39.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We zoeken een onderzoeker voor het onderzoeksproject ‘Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes’ .