Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lid van de Raad van Toezicht

 Vacature 18-07


De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het College van Bestuur. De raad voert de taken uit die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur Universiteiten 2013 van de VSNU.


Per 1 september 2018 ontstaat een vacature voor een

Lid van de Raad van Toezicht


Leden van de Raad van Toezicht:


 • hebben op basis van ruime bestuurlijke ervaring zicht op- en ideeën over het bestuurlijk goed functioneren van een universiteit;
 • hebben inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties;
 • zijn in staat maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn te beoordelen en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen;
 • zijn in staat integraal toezicht te houden (dat wil zeggen dat zij in staat zijn uiteenlopende beleidsaspecten in relatie tot elkaar te wegen);
 • zijn in staat het College van Bestuur onafhankelijk, kritisch en met de nodige distantie te volgen;
 • zijn in staat strategisch te denken;
 • zijn in staat de strategie- en beleidsvorrning door het CvB kritisch te volgen en te beoordelen;
 • hebben een academisch denk- en werkniveau.


De leden van de raad zijn tezamen in staat:


 • de levensbeschouwelijke-, en in het bijzonder de humanistieke dimensie van onderwijs en onderzoek te beoordelen en ter zake te adviseren;
 • onderwijsactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele onderwijskundige ontwikkelingen;
 • onderzoeksactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van
 • actuele ontwikkelingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek;
 • de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de universiteit te beoordelen;
 • het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele ontwikkelingen in de organisatiekunde en Human Resources Development (HRD);
 • het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.

Leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbare affiniteit met het humanisme. De nieuwe toezichthouder is bovendien goed bekend met de brede humanistische beweging, goed thuis in de humanistische tradities die de universiteit inspireren en in staat de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs en het onderzoek van de universiteit te beoordelen. De bijzondere aandachtsvelden van de nieuwe toezichthouder zijn de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs en onderzoek van de universiteit en haar positionering in het maatschappelijk veld.

Reacties

Belangstellenden die menen aan de profielschets te voldoen, worden van harte uitgenodigd te reageren. Uw reactie kan tot 18 mei a.s. worden gezonden aan mevrouw drs. J. van den Brand, per e-mail: j.vandenbrand@uvh.nl 


Voor algemene informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen. Zij is bereikbaar via e-mail: b.e.v.vuchttijssen@hccnet.nl 


De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het College van Bestuur. De Raad voert de taken uit die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur Universiteiten 2013 van de VSNU.