Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bijzonder hoogleraar Theorie en praktijk van maatschappelijke participatie, in relatie tot seksuele diversiteit

De UvH zoekt kandidaten voor de functie van

 

Bijzonder hoogleraar Theorie en praktijk van maatschappelijke participatie, in relatie tot seksuele diversiteit (v/m)
Taakomvang 0,2 fte – aanstellingsduur vijf jaar

 

MOVISIE en de Stichting Lesbische en Homostudies stellen met goedkeuring van het College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek deze nieuwe leerstoel in.


Profielschets: Een gepromoveerd onderzoeker met aantoonbaar grondige kennis op het gebied van seksuele diversiteit en mensenrechten, die bij zal dragen aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van geestelijke weerbaarheid en humanisme, in het bijzonder ten aanzien van seksuele diversiteit.

 

Functieomschrijving: context en focus
Het terrein van de bijzondere leerstoel sluit aan bij humanistische uitgangspunten van zingeving aan het menselijk bestaan zoals die vorm krijgen in het onderzoek naar relaties tussen humanisme en geestelijke weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Humanisme, zinvol leven en goed ouder worden (Humanist Tradition, Meaning in Life and Ageing Well) van de leerstoelgroep Grondslagen en Methoden, waaronder de leerstoel ressorteert. Onder geestelijke weerbaarheid (in het Engels: resilience) wordt in dit onderzoek verstaan: het vermogen om in situaties van tegenkrachten of druk een menswaardige eigenheid (autonomie of autografie) in denken en handelen te realiseren en te bevorderen, bij zichzelf en bij anderen, met het oog op zingeving en humanisering. Geestelijke weerbaarheid of resilience heeft ten minste twee bronnen: een bron in bewegingen van emancipatie en empowerment, vooral gericht op humanisering; en een bron in de humanistische traditie van Jaap van Praag en zijn voorgangers, vooral gericht op zingeving. Geestelijke weerbaarheid wordt in de humanistische traditie beschouwd als antwoord op diverse vormen van heteronome druk en gezag in een steeds complexer wordende maatschappij. In het bijzonder geldt dit voor geestelijke weerbaarheid rond seksuele diversiteit – het terrein van deze leerstoel. Seksuele diversiteit (waarmee alle niet-heteronormatieve seksualiteiten worden bedoeld, vooral die van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders; kortweg LHBT) is in de afgelopen jaren een speciale positie gaan innemen in het maatschappelijk debat. Seksuele diversiteit leidt tot felle debatten rond religie en levensbeschouwing en is inzet in standpunten van politieke partijen. Centrale vraag van de leeropdracht van deze leerstoel is: hoe kan geestelijke weerbaarheid worden ontwikkeld en bevorderd rond seksuele diversiteit?

Vereisten:

 • gepromoveerd in een relevant vakgebied (sociologie, psychologie, filosofie, geschiedenis, genderstudies);
 • een academische staat van dienst (blijkend uit internationale publicaties) in het bijzonder ten aanzien van praktijkgericht onderzoek (eveneens blijkend uit publicaties);
 • kennis van geschiedenis en theorievorming op het terrein van de leeropdracht;
 • relevante werkervaring;
 • goede netwerker en een groot netwerk op het terrein van de leerstoel, zowel nationaal als internationaal (Europees verband) en zowel binnen de overheid, de wetenschap als binnen het maatschappelijke veld;
 • ervaring in het begeleiden en coachen van studenten en promovendi;
 • ervaring in het werven van fondsen voor onderzoek en het succesvol afronden van
  dergelijke projecten;
 • In het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel de bereidheid deze binnen
  twee jaar te verkrijgen.

De honorering geschiedt op hoogleraarsniveau conform de VSNU salaris- en arbeidsfaciliteiten regeling. De Bijzonder hoogleraar heeft met MOVISIE dienaangaande een overeenkomst. Indiensttreding per 1 september 2013. De overeenkomst zal voor vijf jaar gelden. De leerstoel ressorteert onder de leerstoelgroep Grondslagen en Methoden van de Universiteit voor Humanistiek.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. Joachim Duyndam, bij wie ook het structuurrapport van deze leerstoel kan worden opgevraagd [jd@uvh.nl, telefoon (030) 2390 114 of 2390 105], en bij prof. dr. Arnoud Verhoeff [averhoeff@ggd.amsterdam.nl, telefoon (020) 555 5561].

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en publicatielijst, kunnen worden gericht aan prof. dr. J. Duyndam (Universiteit voor Humanistiek), uitsluitend per e-mail en tegelijkertijd aan deze drie e-mail adressen:
jd@uvh.nl
averhoeff@ggd.amsterdam.nl
dvd@uvh.nl

Sluitingsdatum voor sollicitaties: 3 mei 2013

Een gepromoveerd onderzoeker met aantoonbaar grondige kennis op het gebied van seksuele diversiteit en mensenrechten, die bij zal dragen aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van geestelijke weerbaarheid en humanisme, in het bijzonder ten aanzien van seksuele diversiteit.