Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start van de cursus Vrijheid, verbeelding, zin zoeken

Cursus in vier colleges over de toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed door Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht.

Initiatiefnemer is de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG), die sinds 2015 een bijzondere leerstoel heeft gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek. In de Stichting werken drie vrijzinnige geloofsgemeenschappen samen: de remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnigen Nederland. Laurens ten Kate bekleedt sindsdien de leerstoel. In april en mei 2020 brengt hij drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf naar buiten in vier colleges: vrijheid, verbeelding, zin zoeken. Hieronder in het programma van de cursus vindt U meer informatie over de inhoud.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden: iedereen die zich bezighoudt met de spanning tussen religie en secularisering in onze laat-moderne wereld, en die deze spanning in zijn of haar leven en werk tegenkomt. Speciaal nodigen we voorgangers, pastoraal-werkers en geestelijk verzorgers uit, als ook studenten binnen en buiten de UvH.  De cursus is geaccrediteerd door de SKGV, en professionals die onder dit register vallen kunnen dus studiepunten krijgen in het kader van nascholing.

Waar?

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.

Wanneer?

De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15.00 – 17.00. Koffie en thee worden geserveerd, en na afloop kunnen we napraten bij drankjes en hapjes. De data vindt u hieronder in het programma.

Inschrijven

Toegang is € 20.- per college; indien U voor de gehele reeks inschrijft, is de prijs € 60.- 

Studenten hebben gratis toegang, maar aanmelden is wel verplicht.

Meld u aan

Verdiepingstraject

Voor die cursisten die zich verder willen verdiepen in het thema willen we in het najaar van 2020 een verdiepingstraject van vier colleges organiseren, compleet met voorbereidingsopdrachten voor thuis. Deze verdiepingscolleges bestaan voor een belangrijk deel uit het gezamenlijk lezen en becommentariëren van kernteksten. Meer informatie hierover volgt tijdens de cursus in april en mei. Het verdiepingstraject bouwt voort op de inzichten die de cursisten in de startcursus hebben verkregen, en verplaatst het focus van kennisoverdracht naar gezamenlijk oefenen van vaardigheden aan de hand van close reading en casestudies.

De colleges

In de vier colleges worden actuele kernvragen en -thema’s uit het vrijzinnig gedachtegoed vanuit de filosofie en de theologie behandeld. Daarbij staan in ieder college één of meer belangrijke denkers centraal. Het zijn interactieve colleges met veel beeld en muziek, en we lezen korte passages die tijdens de les worden uitgedeeld. Er is geen voorbereiding noodzakelijk.

Wat weet u na het volgen van deze cursus?

De cursus verschaft de cursisten in hoe zingeving en spiritualiteit in de huidige tijd worden ervaren en in de praktijk gebracht, en levert instrumenten aan om, aan de hand van het werk van belangrijke, vernieuwende wetenschappers op dit gebied, nieuwe betekenissen van religiositeit en religieus humanisme te ontwikkelen in de eigen werkomgeving.

Programma


College 1: Inleiding
3 april 2020, 15.00-17.00
In deze les wordt een introductie gegeven tot de cursus. We behandelen de drie kernthema’s Vrijheid, Verbeelding en Zin zoeken, zoals die ook in Laurens ten Kate’s boek De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (2016) naar voren komen. We gaan in op het inspirerend werk van de Canadese filosoof Charles Taylor, toonaangevend denker over religie in een ‘seculiere tijd’ en over onze plural belief society.
Lesdoel: u verkrijgt inzicht in de mogelijke samenhang tussen religie en seculariteit aan de hand van de theorievorming rond social imaginaries.

College 2: Vernieuwing en traditie
17 april 2020, 15.00-17.00
In deze les vragen we naar de relatie tussen vrijzinnige vernieuwing van religiositeit en de tradities waarin we desondanks volop staan, met name die van het christendom. Hoe zien vrijzinnige interpretaties van oude woorden, verhalen en ideeën eruit? Hier vertrekken we vanuit het vernieuwende werk van de Ierse literatuurwetenschapper en religiewetenschapper Richard Kearney, tevens een centraal figuur in het onderzoek naar verbeelding.
Lesdoel: u verkrijgt inzicht in de diverse wijzen waarop in de actuele theologie, hermeneutiek en godsdienstfilosofie aloude religieuze tradities worden geherinterpreteerd en geactualiseerd.

College 3: Levensloop, ouder worden en versnelling
24 april 2020, 15.00-17.00
In de eerste twee lessen hebben de cursisten een beeld gekregen van hoe de toekomst van de vrijzinnigheid eruit kan zijn, en van welke thema’s en kansen daarbij een rol spelen. In de derde les gaan we dit toepassen op een actuele en urgente problematiek: hoe kunnen mensen anno 2019 vormgeven aan hun levensloop in een cultuur van versnelling? En hoe staat het met de mogelijkheid om goed ouder te worden? Het werk van de Duitse socioloog en filosoof Hartmut Rosa is hier de basis. Het thema sluit aan bij de beide promotie-onderzoeken die door de SSVG aan de UvH gestart zijn.
Lesdoel: u verkrijgt inzicht in de diverse discussies in de filosofie en de sociale wetenschappen over versnelling van de levensloop, alsmede over de problematiek van het ‘goede ouder worden’.

College 4: Naar nieuwe vrijzinnige gemeenschappen?
8 mei 2020, 15.00-17.00
In deze laatste les buigen we ons over de moeilijke maar spannende vragen of, en zo ja hoe er een toekomst is voor religieuze en spirituele gemeenschappen. Het werk van de Franse filosoof en theoloog Jean-Luc Nancy en dat van de Joods-Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt zullen nu het startpunt vormen, met hun aandacht voor thema’s als gemeenschap en gemeenschappelijkheid, en het met elkaar delen van de publieke ruimte. We gaan ook in op de ideeën van de Engelse doopsgezinde theoloog Stuart Murray over een ‘postchristelijke kerk’.
Lesdoel: u verkrijgt inzicht in actuele gemeenschapstheorieën, vanuit de godsdienstwetenschappen, de theologie en de politieke theorie.


Bekijk de site van de Stichting.Contactpersoon prof.dr. Laurens ten Kate, l.tenkate@uvh.nl
Locatie Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 3-4-2020
Openingstijden 15.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u van tevoren even contact op met de receptie? 030 2390100