Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Minisymposium over Vrijheid van Onderwijs

Het minisymposium van VOS/ABB en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) van dinsdag 1 maart gaat over de vraag of het maatschappelijk noodzakelijk is artikel 23 van de Grondwet te herzien. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verruiming? Of moeten we naar een inperking van de vrijheid van onderwijs?

Inleidingen worden verzorgd door Carel Verhoef (historicus), Vincent Stolk (universitair docent Universiteit voor Humanistiek), Guido Walraven (coördinator Kenniscentrum Gemengde Scholen) en Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond). De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie en de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Mini-symposium artikel 23’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Deelname is gratis.

Programma

15.00 uur Ontvangst met koffie/thee
15.30 uur Opening, gevolgd door de inleidingen (inclusief korte pauze).
Aansluitend paneldiscussie en vragen uit de zaal.
18.00 uur Afsluiting

Bijdragen

Inperking vrijheid van onderwijs
Carel Verhoef – historicus en oud-conrector Marnix College Ede

‘Is het maatschappelijk nog aanvaardbaar dat de vrijheid van onderwijs, het recht van ouders om op basis van een godsdienstige overtuiging een school te stichten, in zijn huidige vorm blijft voortbestaan? De problemen rond de integratie van jongeren van voornamelijk allochtone afkomst en de tegensteling tussen kansarme en kansrijke leerlingen vragen om een herziening van artikel 23 van de Grondwet.
Het is onze plicht onze jongeren een onderwijsbestel aan te bieden dat een einde maakt aan de segregatie in het onderwijs, dat de cohesie in de samenleving bevordert en dat boven alle verschillen uitstijgt en zoekt naar wat ons allen bindt. Dat kan alleen door een einde te maken aan de verzuiling en desintegratie van ons onderwijssysteem via een inperking van de vrijheid van onderwijs en de keuze voor de gemengde school. Samenleven en integratie beginnen bij gezamenlijk onderwijs.’

Humanisten en onderwijs na de Tweede Wereldoorlog: voor openbaar, tegen christelijk?
Vincent Stolk - universitair docent Universiteit voor Humanistiek, gepromoveerd op onderzoek naar humanisme en onderwijs

‘Humanisten stonden in de moderne onderwijsgeschiedenis doorgaans sympathiek tegenover de openbare school, die zij dan ook wilden helpen verbeteren. Daarbij valt op dat humanisten, van het naoorlogse Humanistisch Verbond, maar ook hun voorlopers in vergelijkbare organisaties, geen eigen humanistische scholen wilden oprichten. Ook valt op dat ze kritisch waren op christelijke scholen, maar eigenlijk nooit wilden tornen aan de vrijheid van onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog gingen ze met progressieve christenen wel steeds sterker twijfelen aan het bestaansrecht van christelijke scholen, met name door de groeiende heterogeniteit van de leerlingenpopulaties op zowel openbare als christelijke scholen.’

Naar een nieuwe vorm van openbaar onderwijs?
Boris van der Ham – voorzitter Humanistisch Verbond

‘Het Humanistisch Verbond is voor pluriform onderwijs en tegen uitwassen van artikel 23, dat het bijzonder onderwijs de mogelijkheid geeft leerlingen te weigeren, leraren te ontslaan of uit ideologische of religieuze overwegingen kennis bij kinderen weg te houden. We zien nu dat het veld verandert. De staatssecretaris wil zowel in primair als voortgezet onderwijs veel meer ruimte geven aan scholen op andere grondslag dan alleen religie. De ‘bijzonderheid’ van de bijzondere school wordt verruimd naar pedagogische richting en andere grondslagen. Los van het Humanistisch Verbond, wordt er een humanistische mavo opgericht. Na goedkeuring door de minister, met erkenning van humanisme als grondslag, gaat deze school er komen. Inmiddels staan andere schoolsoorten in de wacht. Het blijkt dat binnen de nieuwe invulling van het bijzonder onderwijs, pluriformiteit en werkelijk openbaar burgerschap mogelijk zijn. Is dit een nieuwe vorm en misschien wel betere vorm van openbaar onderwijs?’

Is het tijd voor een nieuwe schoolstrijd?
Guido Walraven – coördinator Kenniscentrum Gemengde Scholen

‘In onze (super)diverse samenleving is het belangrijk dat leerlingen leren om samen te leven. Dat kan het beste op een gemengde school. Segregatie in het onderwijs is echter een taai probleem. Bij het zoeken van oplossingen spelen enkele paradoxen. Bijvoorbeeld dat de overgrote meerderheid van ouders zegt voor gemengde scholen te zijn maar daar niet naar handelt. Of dat er geen juridische belemmeringen zijn voor schoolbesturen en gemeenten om beleid te voeren, maar dat er nauwelijks beleid tegen segregatie is. De plannen van de staatssecretaris om artikel 23 te verruimen lijken segregatie te gaan bevorderen. Kan het schrappen van de godsdienstige grondslag van dat artikel helpen, of is er veel meer nodig?’


Contactpersoon Marleen Lammers, beleidsmedewerker/onderwijsadviseur VOS/ABB
Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie UvH
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Datum 1-3-2016
Openingstijden 15.30 uur - 18.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie 030 2390100