Ronde, Cor de (1925-2013)

Cornelis Jacob de Ronde (1925-2013) werd geboren op 18 juni 1925 te Rotterdam. Zijn moeder werd weduwe in 1937, ze was katholiek geweest, vader protestant gedoopt, maar zijn vrijdenkers geworden. Opa De Ronde was stakingsleider en daarom ontslagen.


De eerste jaren na de oorlog bezocht Cor de Ronde lezingen in een huis, een soort Volksuniversiteit. Sprekers waren Jaap van Praag, Jaques de Kadt, Garmt Stuiverling.


Cor de Ronde was jaren lang leraar Duits. In de jaren zestig en zeventig begon hij zijn politieke carrière als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast was hij gemeenteraadslid en wethouder in Gorinchem. Van 1977 tot 1978 was hij waarnemend burgemeester van Benthuizen, en in de periode 1977-1987 was hij burgemeester van Brielle. Eind jaren zeventig was hij voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.


De Ronde was lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) in de periodes 1967-1973 en 1979-1991, o.a. als penningmeester en vicevoorzitter. Hij was verantwoordelijk voor de humanistisch militaire tehuizen, en lid van de commissie tot voordracht van humanistisch raadslieden bij Defensie (dienst HVG Krijgmacht). De Ronde vertegenwoordigde het humanisme in de  Maatschappelijke Raad van de Nederlandse krijgsmacht, een adviesorgaan van de minister dan Defensie. In 1979 werd hij lid van de Verbondsraad. De Ronde was tevens bestuurslid van het Humanistisch Thuisfront.


De Ronde was - met Rob Tielman en Arie den Broeder -eind (?) jaren '70 betrokken bij Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging dat als doel had contact tussen PvdA en HV te versterken.


De Ronde was voorzitter van de HV Commissie Structuurbeleid 1983-1985,  waarop veel kritiek kwam dat het te centralistisch was. De commissie ontwikkelde daarop plannen voor een gedecentraliseerde organisatievorm voor het Centraal Bureau, vastgelegd in een rapport‑De Ronde.


Begin jaren tachtig sloot De Ronde zich aan bij het Komitee Kruisraketten Nee! Hij was voorzitter van de HV werkgroep kernwapenverklaring, en actief in de HV werkstichting Permanente Commissie Verontrusting Atoombewapening. Toen het HV in 1981 het Humanistisch Vredesberaad (HVB) oprichtte werd De Ronde voorzitter. Hij initieerde in 1983 het burgemeestersoverleg over kruisraketten. In oktober 1990 vertegenwoordigde De Ronde het Humanistisch Vredesberaad bij de Helsinki Citizens Assembly (HCA), een organisatie die toeziet op de naleving van de akkoorden van Helsinki.

Cor de Ronde is op 4 april 2013 te Kaatsheuvel overleden.

 


Audio interview Audiodeel 1

PDF-bestandBeschrijving deel 1


Audio interview Audiodeel 2

PDF-bestandBeschrijving deel 2


Audio interview Audiodeel 3

PDF-bestandBeschrijving deel 3


Audio interview Audiodeel 4

PDF-bestandBeschrijving deel 4

Was lid van het hoofdbestuur van het HV in de periodes 1967-1973 en 1979-1991, o.a. als penningmeester en vicevoorzitter. Hij was verantwoordelijk voor de humanistisch militaire tehuizen en later actief in het Humanistisch Vredes Beraad.