Leergemeenschappen

In een leergemeenschap delen professionals kennis en inzichten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Door verschillende expertises met elkaar te combineren bouwen deelnemers gezamenlijk kennis op en leren ze van en met elkaar. Professionele leergemeenschappen (PLG's) zijn vaak actief binnen het onderwijs, maar ook in andere sectoren worden ze ingezet als een waardevolle vorm van kennisontwikkeling. 


De Universiteit voor Humanistiek is bij diverse leergemeenschappen betrokken. Hierin delen onze onderzoekers en professionals hun kennis met elkaar, proberen nieuwe methoden en technieken uit en leren direct van elkaars ervaringen in de praktijk. Zo krijg je een continu leer- en verbeterproces.

Voorbeelden van leergemeenschappen die (mede) door UvH zijn opgezet:


Diamant-model voor spirituele zorg in de palliatieve fase

Het Diamant-model of Ars Moriendi-model helpt zorgverleners en zorgvragers om het gesprek aan te gaan over spirituele zorg in de palliatieve fase. In een 'train de trainer'-leergemeenschap willen we samen met geestelijk verzorgers uit alle levensbeschouwelijke sectoren ontdekken hoe ze het Diamant-model zelf kunnen gebruiken en hoe ze mensen uit andere disciplines hierin kunnen scholen. We werken samen toe naar passende trainingen voor de zorgpraktijk. De leergemeenschap is voortgekomen uit het UvH-onderzoeksproject DIAMAND: verbeteren van gespreksmodel bij palliatieve fase.


Voorbeeldige bildung in het vmbo

Dit project heeft als doel om vmbo-leraren te stimuleren om van hun klas en school een plek te maken waar leerlingen bildung kunnen ervaren, en om te onderzoeken hoe vmbo-leraren dit doen en wat leerlingen van hun inspanningen merken. In vier provincies worden professionele leergemeenschappen opgezet, waarbinnen vmbo-leraren ervaring en kennis over bildend onderwijs uitwisselen en verder ontwikkelen.  Aan dit project nemen circa 20 vmbo-docenten van 10 middelbare scholen deel. Ook deze leergemeenschap is onderdeel van een UvH onderzoeksproject.


Leergemeenschap Zingeving en Geestelijke verzorging

De landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging is opgezet door de Universiteit voor Humanistiek en 14 andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein en de professionalisering van geestelijke verzorging thuis.  


De Kenniswerkplaats kent maar liefst 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis.  Van 2 van deze leernetwerken is UvH de voorzitter:

  • rondom afstemming van zorg voor zingeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de wijk; 
  • rondom morele nood bij veteranen/zorgmedewerkers.