Module 3. Rituelen bij afscheid

Inhoud module 

Elk mens krijgt met verlies te maken. Rituelen kunnen helpen om het verlies een plek te geven. In deze module staan existentiële en sociale overgangen bij afscheid, verlies en rouw centraal. Er wordt ingegaan op de psychologie en sociologie van rouw. Rouw wordt hierbij niet opgevat als iets wat zich in het hoofd van een persoon afspeelt, maar als sociale emotie die ingebed is in sociale en culturele structuren. Er wordt daarom aandacht besteed aan collectieve rituelen, zoals herdenkingen, en de rol ervan in onze geglobaliseerde samenleving. Hoe kan een celebrant collectieve transitieprocessen begeleiden?


Daarnaast worden in deze module de nodige gespreks-, presentatie- en reflectievaardigheden getraind. Hierbij zijn de balans tussen het 'zichtbaar en onzichtbaar' zijn en het empathisch vermogen voor verschillende levensvisies van groot belang. Tijdens de bijeenkomsten wordt hier expliciet aandacht aan besteed. Deelnemers leren wat er nodig is om klanten zorgvuldig te interviewen en hoe zij dit verhaal van klanten kunnen verbeelden tot een ritueel. 

Data & tijden

Kijk bij Praktische informatie voor de data en tijden van module 3. 

Thema's van de bijeenkomsten

1. Rouw en verlies in de huidige samenleving

2. Perspectieven op persoonlijk verlies

3. Collectieve rituelen en cultureel erfgoed

4. Levenseinde rituelen

5. Practicum

6. Pluralisme en/in rituelen

Docenten 

Coördinator van deze module is prof. dr. Nicole Immler. Zij is werkzaam als hoogleraar Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. Herinneringen over de generaties spelen hierin een belangrijke rol. In de opleiding gaat Nicole Immler daarom niet alleen in op persoonlijke maar ook op collectieve rituelen.

Docenten die verder verbonden zijn aan deze module zijn: prof. dr. Anne Goossensen, Mercedes Zandwijken, Iris Carta en Barbara Raes.