Docenten


Dr. Joanna Wojtkowiak is werkzaam als Universitair Docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding, bij de UvH. Wojtkowiak is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen. Vanuit deze achtergrond coördineert ze de basismodule, waarbij een theoretisch fundament wordt gelegd voor de celebrant in opleiding. Benieuwd hoe Joanna over rituelen denkt? Klik dan hier.  Dr. Nicole Immler is werkzaam als Universitair Hoofddocent Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. Herinneringen over de generaties spelen hierin een belangrijke rol. 

In de opleiding gaat Immler daarom niet alleen in op persoonlijke, maar ook op collectieve rituelen, waarin veel inspiratie voor hedendaagse zingeving wordt gevonden. Nicole Immler is de coördinator van de module 'Rituelen bij afscheid'.


Prof. dr. Anne Goossensen verricht onderzoek naar kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Ze werkt aan de UvH als Hoogleraar Informele zorg en zorgethiek en is aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Haar projecten gaan vaak over in hoeverre mensen zich 'gezien' voelen, waarbij bijzondere aandacht is voor mensen in de laatste levensfase. Met deze achtergrond biedt Goossensen een theoretische verdieping op rituelen bij afscheid.


In het werk van Prof. dr. Anja Machielse staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Als Bijzonder Hoogleraar Empowerment bij ouderen is ze gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid, zelfredzaamheid en zingevingsvragen). Daarnaast verricht Machielse vanuit haar functie als Universitair Hoofddocent aan de UvH onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare mensen. 


Als theoloog en filosoof biedt Prof. dr. Laurens ten Kate een breed perspectief op religie, humanisme en rituelen. Momenteel is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies, waarbij recent onderzoek thema's kent als 'Burgerschap in een interculturele samenleving'. Ten Kate werd onlangs benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.


Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


Drs. Lotte Huijing werkt aan de UvH als docent 'Praktische Humanistiek' in practica als groepsdynamica en presenteren. Daarnaast werkt ze als freelance trainer en coach onder meer voor Bureau Kruiswijk Coaching & Consultancy. Het heeft haar voorkeur om met een ervaringsgerichte methodiek te werken in onderwijs- en begeleidingstrajecten. Huijing heeft ervaring in begeleiding bij afscheid en rouwverwerking. Benieuwd hoe Lotte over rituelen denkt? Klik dan hier.Drs. Bianca Lugten werkt aan de UvH als docent ‘Existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden’, daarnaast werkt ze als trainer en acquisiteur bij Zingeving & Professie. 
Drs. Emy Spekschoor is humanistisch geestelijk verzorger, celebrant en kunstenaar. Zij heeft zich tijdens de master Humanistiek gespecialiseerd in rites of passage, ritual theory, existential anxiety en de doelgroep emerging adults. Bij de Celebrantenopleiding is zij coördinator van de tweede module. Binnen deze module ligt haar focus op de creatieve en constructieve dimensie van celebrantschap, met name hoe betekenis te vinden en te creëren in deze veranderende wereld.


Drs. Sophie Albers is afgestudeerd op het thema rituelen rond zwangerschap en bevalling. Haar focus ligt op bewustwording en verdieping van de betekenisdimensie van deze levensgebeurtenissen. Ze legt verbanden tussen existentiële thematiek en rituele verbeelding en vormgeving.
Drs. Sophie Looijestijn heeft haar eigen praktijk in ceremonies en vieringen. 'Moment van Betekenis' helpt mensen op hun eigen manier stilstaan bij belangrijke levensmomenten, door ceremonies op maat te maken of te helpen bij het schrijven van een toespraak.Prof.dr. Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en deeltijdpredikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Hij studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, promoveerde in 1988 cum laude in Amsterdam en was docent en hoogleraar aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen met o.m. de leeropdrachten Kerkgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis van de religiositeit en Spiritualiteitsstudies.

Barbara Raes is oprichter van de werkplaats Beyond The Spoken. Ze maakt er rituelen voor ‘vervel’-of overgangsmomenten’ waar in onze samenleving nog niets voor bestaat en richt zich daarbij op mensen die zich niet tot één welbepaalde godsdienst of levensbeschouwing verhouden.Drs. Maya Swaans  begeleidt gedurende de Celebranten Opleiding de persoonlijke leerlijn van de deelnemers. Daarnaast coördineert zij module 4. Benieuwd hoe Maya over rituelen denkt? Klik dan hierImke van Dillen is social designer. Gedurende haar carrière als vastgoedontwikkelaar ontdekte ze dat overal waar locaties opnieuw worden ingericht de binding tussen mensen en de plek mogelijk verloren gaat. “Wat is de relatie tussen de mens en zijn veranderende leefomgeving?” vroeg ze zich af. “En hoe kun je daarmee samenwerken?” Vanuit dit verlangen heeft ze de afgelopen decennia onder de naam "bouwrituelen" mensen en gebouwen samen gebracht d.m.v. een kunstzinnige uiting waardoor de band tussen mensen en deze gebouwen werd versterkt. Op de website van www.bouwrituelen.nl lees je hier meer over. Benieuwd hoe Imke over rituelen denkt? Klik dan hierAnne Stael heeft ervaring in de non-profit sector als manager en senior project medewerker. In 2009 richtte ze het adviesbureau ‘ZIEN wat Onzichtbaar is’ op, een adviesbureau dat zingeving en zakelijkheid combineert. De combinatie van zingeving en zakelijkheid kan organisaties meer uitstraling en diepgang bezorgen volgens Anne. Ze geeft praktisch organisatieadvies door o.a. het organiseren van een cursus ondernemerschap voor spirituele centra, individueel advies, workshops voor ZZP-ers, crowdfunding ondersteuning en het organiseren van inspiratiedagen. Binnen de Celebranten Opleiding verzorgt Anne de bijeenkomsten van de Module 4: community skills en ondernemerschap. Benieuwd hoe Anne over rituelen denkt? Klik dan hier