Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Samenwerking Stagebedrijven

Stagebedrijven

Tijdens de opleiding gaan studenten verplicht op stage om direct in contact te komen met mensen die vragen hebben over de thema's 'zingeving' en 'humanisering'. Dit kan zowel in individueel als in groepsverband via begeleiding, onderwijs, advieswerk of onderzoek.


Hieronder volgt meer informatie voor werkbegeleiders over de inhoud van stageplekken, het verloop van de stages en de eisen die aan een stageplek gesteld worden.

Stagecoördinator

Lotte Huijing, l.huijing@uvh.nl
T 030 2390127

Heeft u een stageplek in de aanbieding?

Neemt u dan contact op met de stagecoördinator Marco Otten. U wordt verzocht een vacature tekst te maken waarin u een korte omschrijving geeft van de organisatie, activiteiten binnen de stage, tijdspad en profielomschrijving/eisen aan de stagiair (en tot slot uw contactgegevens). De tekst wordt geplaatst in de interne Studentennieuwsbrief, en komt op het stageprikbord en de studentenwebsite. De geïnteresseerde student zal dan direct met u contact op nemen.


Let op: de periode waarin studenten starten met een stage loopt van 15 augustus tot 15 november. Daar moet u met uw planning rekening mee houden. De lengte van de stage varieert, hij kan maximaal een jaar duren.

Voorbeelden van Stageplekken

Geestelijke begeleiding

Stagiaires kunnen praktijkervaring opdoen als geestelijk begeleider in de zorg, bij defensie, justitie of op andere plekken, bijvoorbeeld de kindertelefoon of het vluchtelingenwerk.

Educatie

Studenten lopen stage in het reguliere onderwijs, begeleid door het Humanistisch  Vormings Onderwijs. Via dit centrum kunnen ze ook een eerstegraads lesbevoegdheid als docent levensbeschouwing halen. Maar er zijn nog meer stageplekken in educatieve functies, die verband houden met ethiek, levenskunst en levensbeschouwing, zoals in conferentiecentra, musea, educatieve media en trainingsbureaus.


Kritische organisatie en interventiestudies

Studenten lopen stage in adviesfuncties die verband houden met zingeving aan arbeid en humanisering van arbeidsorganisaties. Relevante functies zijn bijvoorbeeld kwaliteitsadviseur, P&O-functionaris, intern of extern bedrijfsadviseur, opleidingscoördinator, loopbaanconsulent.


Levensbeschouwing en onderzoeksleer

Een onderzoeksstage is meestal een stage bij een onderzoeker. De stagiair doet mee in een lopend onderzoek, bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijk, filosofisch of historisch onderzoek, hetzij theoretisch hetzij empirisch. Bij onderzoeksstages valt ook te denken aan onderwijs- en managementsfuncties in wetenschappelijke instellingen, organisator van wetenschappelijke congressen of redacteur van wetenschappelijke media.


Download PDF-bestandoverzicht van stageplekken.


Begeleiding

Tijdens de stage wordt de stagiair begeleid op drie fronten: een werkbegeleider begeleidt op de stageplek, een supervisor ondersteunt de professionele ontwikkeling, en de stagedocent van de UvH bewaakt de kwaliteit van de stage en geeft een eindbeoordeling.


Werkbegeleider

De werkbegeleider is werkzaam in de instelling waar de student stage loopt, en maakt de stagiair wegwijs in de organisatie en in het vak. De stagiair kan aanspraak maken op regelmatig overleg met de werkbegeleider. In deze besprekingen worden stage-activiteiten gepland, voorbereid en geëvalueerd. Na afloop van de stage geeft de werkbegeleider op schrift zijn of haar indrukken van de uitvoering van de stage.


Supervisor

De supervisor begeleidt het leerproces dat de stagiair tijdens de stage doorloopt en zijn persoonlijke ontwikkeling in relatie met het beroep. Het is de plek waar de student leert stelselmatig te reflecteren over haar handelen, opvattingen en beleving in de stage.


Stagedocent

De stagedocent is diegene die beziet of de voorgestelde stageplek en werkzaamheden geschikt zijn, op elkaar zijn afgestemd en of de voorwaarden worden vervuld om het stageplan van de stagiair te kunnen uitvoeren. De stagedocent bewaakt ook de voortgang van de verslaglegging van de stage en geeft aan het einde van de stage een beoordeling aan de hand van het stageverslag, en de indrukken van de werkbegeleider en de supervisor. De stagedocent brengt tenminste een bezoek, bij voorkeur bij aanvang van de stage, aan de stage-instelling.

Stagecontract

Afspraken tussen de stage-instelling, de student en de UvH worden vastgelegd in het UvH-stagecontract. Dit contract dient voor aanvang van de stage te zijn ondertekend door alle betrokkenen. Onderdeel van het stagecontract is het stageplan. Dit plan wordt door de student in overleg met de werkbegeleider en de stagedocent opgesteld en bevat tenminste de leerdoelen van de student en een planning van de werkzaamheden. Bij die werkzaamheden behoren niet alleen de taken op de stageplaats, maar ook zelfstudie, begeleiding en stage-terugkomdagen op de UvH.

Beoordeling

De stagedocent beoordeelt de stage. Hij baseert zich daarbij op het stageverslag, op informatie van de supervisor en op de indrukken van de werkbegeleider. 

Eisen aan een stageplek

Een stageplaats stelt de student in staat om kennis te maken met het arbeidsproces binnen een instelling en biedt de student de gelegenheid mee te werken dan wel begeleid te werken in een beroep waartoe de UvH opleidt. De organisatie moet zowel kunnen zorgen voor veiligheid (structuur, opvang, tijd) als uitdagingen (kansen, risico's).
Verder spelen de professionele kwaliteiten van de werkbegeleider een grote rol bij de geschiktheid van de stageplaats. In het algemeen verwachten we als begeleider een ervaren professional, die bereid is tot dialoog over beroepsvisie en levensbeschouwing - dat wil zeggen niet alleen die van de stagiair, maar ook die van hem of haar zelf.

Ook dient de werkbegeleider op academisch niveau te functioneren. We denken daarbij aan vakkennis en vakkundigheid met overzicht van theoretische discussies in een vakgebied en een bijdrage aan de wetenschappelijke bevraging en onderbouwing van de beroepspraktijk. Omdat de UvH opleidt tot humanisticus, dient de werkbegeleider ook iemand te zijn die een soortgelijk beroep uitoefent.