Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Over onze universiteit Geschiedenis

Geschiedenis

De Universiteit voor Humanistiek is een levensbeschouwelijke universiteit en net als reguliere universiteiten door de overheid erkend en gefinancierd. Sinds haar oprichting in 1989 is de UvH uitgegroeid tot een toonaangevend academisch kenniscentrum dat zich steeds verder ontwikkelde in het vormgeven van de multidiscipline Humanistiek.


In 2014 bestond de universiteit 25 jaar. Naar aanleiding van dit lustrum hebben we een site gebouwd met fragmenten uit de geschiedenis. Bekijk www.25jaaruvh.nl
Humanistisch Opleidings Instituut

De UvH kent haar oorsprong in het zogenaamde Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). In 1962 startte het Humanistisch Verbond een opleiding voor geestelijk raadslieden in de strijdkrachten. Twee jaar later werd het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) opgericht als werkstichting van het Humanistisch Verbond. Het HOI verzorgde aanvankelijk een tweejarige, door de Ministers van Defensie en Justitie erkende opleiding, die vanaf 1967 bij afronding ook een tweedegraads bevoegdheid voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) opleverde. Het HOI werd vanaf januari 1977 bekostigd als een driejarige hogere beroepsopleiding. Met ingang van augustus 1980 werd de opleiding vierjarig.


Het humanistisch geestelijk werk maakte een sterke theoretische en methodische ontwikkeling door. Er werden steeds hogere eisen gesteld aan de geestelijk werkers, en er ontstond de behoefte aan een opleiding op wetenschappelijk niveau. Ook wilde men door middel van wetenschappelijk onderzoek de theoretische basis voor het geestelijk werk verder ontwikkelen. Geluiden kwamen op om een universiteit op te richten.


Het ontstaan van de Universiteit voor Humanistiek

Op 29 mei 1986 richtte het Humanistisch Verbond de Stichting Humanistisch Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (HIWOO) op. Op 30 oktober 1987 diende zij de Hernieuwde aanvraag in ten behoeve van de aanwijzing van het HIWOO als bijzondere universiteit (krachtens artikel 218 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de WWO). De naam van het instituut was op dat moment al gewijzigd in Universiteit voor Humanistiek (UvH).


Op 26 januari 1989 zond de minister van O&W het principebesluit tot aanwijzing van de UvH aan de Tweede Kamer. Het duurde nog anderhalf jaar voordat de formele aanwijzing een feit was, omdat de WWO daartoe moest worden gewijzigd. Het Koninklijk Besluit betreffende de aanwijzing van de UvH heeft in verband daarmee nog tot 13 juli 1991 op zich laten wachten.


In de loop van het 25 jarig bestaan is de UvH uitgegroeid tot een toonaangevend academisch kenniscentrum dat zich steeds verder ontwikkelde in het vormgeven van de multidiscipline Humanistiek. Sinds 1989 heeft de UvH enkele grondige reorganisaties doorgemaakt, waarvan de belangrijkste de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2003 is geweest.


Sinds die tijd staan de begrippen zingeving en humanisering expliciet centraal in onderwijs en onderzoek. In het kader van een veranderende bekostigingsstructuur heeft de UvH het praktijkcentrum Zingeving & Professie opgericht, dat met opdrachtonderzoek, bij- en nascholing en in-corporate trajecten haar kennis inzet ten behoeve van professionals en samenleving.


In de zomer 2009 is de UvH verhuisd van twee locaties op de Drift en de Van Asch van Wijckskade naar een historisch pand aan de Kromme Nieuwegracht in de binnenstad van Utrecht.


De universiteit is in 1991 krachtens artikel 218 WWO aangewezen als levensbeschouwelijke universiteit. De masteropleiding Humanistiek is een wetenschappelijke beroepsopleiding, vergelijkbaar met de door theologische universiteiten verzorgde kerkelijke opleidingen. Sinds 2008 is de UvH regulier bekostigd, op basis van studentenaantallen en uitgereikte graden.