Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Projecten

Projecten

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten waar onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek bij betrokken zijn. Het overzicht is niet compleet; er wordt nog aan gewerkt.

Onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg

Hoogleraren Carlo Leget (UvH) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) starten in april 2017 een onderzoeksproject naar zingeving in de palliatieve zorg. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, ontwikkelde in de afgelopen jaren een veel gebruikt instrument voor patiënten, naasten en zorgverleners (ook wel ars moriendi-model of diamant genoemd) om zingevingsvragen rond het levenseinde te bespreken. Saskia Teunissen, die ook directeur is van academisch hospice Demeter in De Bilt, ontwikkelde het zogenaamde Utrechts Symptoom Dagboek (USD), waarmee patiënten kunnen aangeven waar zorgbehoeften liggen op het somatische en psychosociale vlak. Beide instrumenten worden in elkaar geschoven zodat een USD-4D gevalideerd kan worden, waarmee de zingevingsdimensie beter ingebed kan worden in de zorg rond het levenseinde. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. Lees nieuwsbericht>


Aandacht voor democratie en tolerantie in het voortgezet onderwijs van alle EU-landen

Het Europees Parlement heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar de vraag hoe in het voortgezet onderwijs in de Europese landen aandacht wordt besteed aan de waarden democratie en tolerantie. Het onderzoek is toegekend aan de Universiteit voor Humanistiek, en wordt geleid door prof. dr. Wiel Veugelers. Het onderzoek bestaat uit een studie naar het beleid in alle EU-landen en case-studies in 11 Europese landen case-studies naar de praktijk van aandacht voor waarden als democratie en tolerantie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten in 11 andere Europese landen en met experts uit alle 28 EU-landen. Het onderzoek werd 29 juni 2017 gepresenteerd in het Europees parlement.


Internationaal onderzoek naar 'Social Imaginaries'

In onze moderne tijd hebben de 'Grote Verhalen' afgedaan, maar de relatie tussen de seculiere samenleving en religie staat wel opnieuw hoog op de agenda. Hoe verbeelden mensen zich de zin van hun bestaan in een geglobaliseerde wereld? Hoogleraren Laurens ten Kate en Hans Alma van de Universiteit voor Humanistiek kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie om een nieuw internationaal consortium te ontwikkelen dat onderzoek gaat doen naar zogenaamde 'social imaginaries'. Lees nieuwsbericht


De beloften van nabijheid

Samen met de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam werken onderzoekers van de leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan een vierjarig onderzoeksproject naar de decentralisatie van zorg en re-integratie, onder de titel De beloften van nabijheid, een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsreïntegratie, jeugdzorg en langdurige zorg. Onder leiding van hoogleraar Evelien Tonkens. Meer informatie vindt u ook op de site evelientonkens.nl


Narratives of (In)justice

Het doel van dit project van onderzoekers van de leerstoel Globalisering- en dialoogstudies is in beeld te brengen hoe ‘verhalen over onrecht’ worden beïnvloed door collectieve herinneringen, verbeelding en cultuur. Ze bestuderen hoe post- koloniale en naoorlogse herinneringen elkaar de laatste decennia hebben beïnvloed, en zich hebben ontwikkeld tot een nieuwe vorm van compensatie cultuur. Onder leiding van Nicole Immler, universitair docent Geschiedenis en cultuurwetenschap. Het project is verbonden aan het onderzoeksprogramma Understanding the Age of Transitional Justice: Narratives in a Historical Perspective van het Nederlands Instituut voor Oorlog, Holocaust and Genocide studies ( NIOD).


Netwerkondersteuning in buurt en wijk

Hogeschool VIAA en leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector verrichten samen onderzoek naar sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking. Het onderzoeksproject Netwerkondersteuning in buurt en wijk wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel. De provincie verleent de subsidie in het kader van de ondersteuning van gemeentes bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het onderzoek, dat loopt tot eind december 2017, volgt het (dis)functioneren van sociale netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking, nu de verzorgingsstaat wordt geherstructureerd. Vanuit de UvH is onderzoekster Femmianne Bredewold betrokken. Meer informatie vindt u op de site projectnetwerkondersteuning.nl/

Public municipal health policy and human dignity: fostering new normative expressions

Dit onderzoeksproject onder leiding van dr. Alistair Niemeijer probeert betekenis te geven aan menselijke waardigheid in het domein van de publieke gezondheid. Het is een samenwerkingsverband van de leerstoel Zorgethiek van de UvH en de Gemeente Utrecht en wordt gefinancierd door ZonMw.
Aangezien de rol van de (lokale) overheid steeds meer verandert van ondersteunend naar faciliterend, wordt het steeds belangrijker om zowel de gezondheid als waardigheid van burgers serieus te nemen. Vandaar dat de Gemeente Utrecht niet alleen streeft naar positieve gezondheid, maar ook menselijke waardigheid als een belangrijke pijler in haar gezondheidsbeleid heeft opgenomen. Tegelijkertijd is onduidelijk wat men precies verstaat onder menselijke waardigheid, en wat dat dan betekent voor de inrichting van het gezondheidsbeleid. Het onderzoeksproject richt zich op het begrijpen van waardigheid voor mensen met multi problematiek, met als doel gezondheidsverschillen te reduceren. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van een zorgethische opvatting over waardigheid, en zal de studie conceptuele benaderingen combineren met de praktijk.


Therapietrouw bij MS patiënten

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van terugvallen en voor het reduceren van de progressie van de ziekte Multiple Sclerose (MS). Zorgprofessionals zoeken naar manieren om de therapietrouw van hun patiënten positief te beïnvloeden, maar dit blijkt vaak lastig. Het project Adherence as phenomenon: a systematic phenomenological study on how people feel about taking medication and following treatment regimen for MS wordt uitgevoerd door onderzoekers van de leerstoel Zorgethiek en wordt geleid door dr. Hanneke van der Meide en dr. Merel Visse, en gefinancierd door het bedrijf Genzyme. De zorgethische benadering van de onderzoekers richt zich expliciet op het verkrijgen van meer inzicht in de existentiële en relationele dimensies van het leven van patiënten met de chronische ziekte MS, en de invloed die dit heeft op therapietrouw. Lees nieuwsbericht.  


Lichaamsbewustzijn van mensen met MS

Mensen met MS moeten leren omgaan met een lichaam dat steeds zwaardere klachten geeft. Hoe doen zij dat? Dit onderzoekwordt gefinancierd door het Nationaals MS Fonds en is gericht op de lichaamsbeleving van mensen met MS. Het heeft als doel om het fenomeen lichaamsbewustzijn beter te begrijpen. Er wordt onderzocht of en op welke manier signalen en gewaarwordingen van het lichaam als behulpzaam (als bron van leren en betekenis) worden ervaren om op een zo goed mogelijke manier te leven met de ziekte MS. Lees nieuwsbericht


over de kwaliteit van studies naar Prostitutiebeleid en mensenhandel

Aan de grenzen van het meetbare heet het onderzoeksrapport dat onderzoekers van de leerstoel Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer uitvoerden in opdracht van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanleiding voor deze literatuurstudie was een motie van de ChristenUnie (Segers/van der Staaij), waarin zij vroegen om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen, is het onderzoek specifiek gericht op landen in Noordwest-Europa: Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië. Deze landen dekken samen de belangrijkste, voor vergelijkend onderzoek relevante, vormen van prostitutiebeleid, en hebben een infrastructuur die in principe het best mogelijke onderzoek naar de omvang van mensenhandel mogelijk maakt. Onderzoeksleider was prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders, hoogleraar en rector. Lees nieuwsbericht

Een goed gesprek over zorg

In de ouderenzorg is behoefte aan meer inzicht in perspectieven en ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers ten aanzien van de zorg. Wat is nu eigenlijk ‘het goede gesprek’ daarover, en hoe kan dat gefaciliteerd worden? Hierover starten Zinzia Zorggroep en dr. Vivianne Baur, drs. Marieke Breed en dr. Merel Visse van de leerstoel Zorgethiek in oktober 2016 een eenjarig leer- en onderzoekstraject. Lees verder>


De veranderende rol van vrijwilligersorganisaties in de zorg 

In opdracht van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) verricht een team van onderzoekers onder leiding van Evelien Tonkens een monitorend onderzoek naar de veranderde rol van vrijwilligersorganisaties in de zorg, en de betekenis van verschillende interventies gedaan in het kader van het programma 'Vrijwillig Dichtbij'. Lees verder>


Sociale vitalisering wooncomplexen voor ouderen

In het kader van het Langer-Thuisbeleid heeft kenniscentrum Platform 31 tien experimenten ‘Vitale woongemeenschappen’ opgestart waarin het zelf organiserend vermogen van (kwetsbare) ouderen in wooncomplexen wordt gestimuleerd. Doel van de experimenten is de sociale vitaliteit in wooncomplexen te bevorderen, het onderlinge dienstbetoon te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan. UvH-onderzoekers Anja Machielse, Pien Bos en Wander van der Vaart onderzoeken of deze doelstellingen worden gerealiseerd. Lees verder>

Ervaren cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je je zelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Durf je als ouder iets te zeggen als je niet tevreden bent over de zorg voor je zoon met een verstandelijke beperking? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek van de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de publieke sector naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, in opdracht van het ministerie van VWS. Lees nieuwsbericht>