Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Projecten

Onderzoek sociale vitalisering wooncomplexen voor ouderen

In het kader van het Langer-Thuisbeleid heeft kenniscentrum Platform 31 tien experimenten ‘Vitale woongemeenschappen’ opgestart waarin het zelf organiserend vermogen van (kwetsbare) ouderen in wooncomplexen wordt gestimuleerd. Doel van de experimenten is de sociale vitaliteit in wooncomplexen te bevorderen, het onderlinge dienstbetoon te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan. UvH-onderzoekers Anja Machielse, Pien Bos en Wander van der Vaart onderzoeken of deze doelstellingen worden gerealiseerd. 


De decentralisatie van de zorg gaat gepaard met financiële bezuinigingen en een groter beroep op de eigen inzet van burgers waar het zorg voor naasten en de eigen woonomgeving betreft. Dat geldt ook voor collectieve woonvormen van ouderen. Traditionele vormen van activiteitenbegeleiding die voorheen door beroepskrachten werden gecoördineerd en begeleid, zijn op veel plaatsen vervangen door dagactiviteiten die deelnemers zelf bedenken en zelf (of samen met vrijwilligers) organiseren.


Diverse onderzoeken laten echter zien dat niet alle ouderen voldoende zelforganiserende vermogens hebben om dit zelf te realiseren. Initiatiefnemers van burgerinitiatieven zijn over het algemeen hoog opgeleid en woonachtig in gebieden met een hogere sociaaleconomische status, terwijl het zelforganiserende vermogen van burgers in wijken met een lage sociaaleconomische status minder sterk is ontwikkeld.


Maar ook in wooncomplexen met een groot zelf organiserend vermogen neemt de eigen kracht na verloop van tijd af omdat de bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben. Het gevolg daarvan is dat er minder gemeenschappelijke activiteiten zijn, bewoners elkaar minder vaak ontmoeten en veel ouderen dreigen te vereenzamen in hun appartement. De vraag is dan ook of (en hoe) actief burgerschap kan worden gestimuleerd en welke professionele ondersteuning daarbij nodig is.


In het experiment ‘Vitale Woongemeenschappen’ wordt gezocht naar effectieve aanpakken voor gemeenschapsopbouw en sociale vitalisering in wooncomplexen voor ouderen. Het experiment moet inzicht bieden in de mogelijkheden die ouderen zelf hebben om de sociale vitaliteit in hun wooncomplex te vergroten en in de steun die ze daarbij nodig hebben van sociale professionals.


Het experiment wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en is onderdeel van het programma Langer Thuis! Uitvoerders zijn Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KICWZ), en ActivAge. Het onderzoek wordt gefinancierd door Platform 31.


Meer informatie:
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/wonen-en-zorg/vitale-woongemeenschappen Interview met bijzonder hoogleraar Anja Machielse: http://www.platform31.nl/nieuws/hoe-blijven-ouderen-actief-meedoen

Op de foto: onderzoekers en assistenten zetten de nulmeting uit.