Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer

Korte omschrijving

De leerstoelgroep Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer richt zich op de grondslagen en methoden van humanistiek als een levensbeschouwelijk-normatieve, multidisciplinaire en beroepsvoorbereidende wetenschappelijke benadering.

Ontwikkeling van humanistiek

Onderzoekers streven naar verdere emancipatie van Humanistic Studies om internationale erkenning als eigenstandig onderzoeksveld te verwerven. Door de studie van relevante wetenschapsopvattingen, het ontwikkelen van passende onderzoeksdesigns en de daarbij behorende methoden / instrumenten draagt de leerstoel bij aan de (inter)nationale bekendheid van humanistiek.

Het is belangrijk dat onderzoekers zich realiseren dat de universiteit met en door haar onderzoek morele doelen nastreeft. Dit betekent niet dat die onderwerpen niet met een zekere objectieve distantie bestudeerd kunnen worden. Het betekent alleen dat onderzoekers in het veld van humanistiek kritische ideeën en overtuigingen hebben over hoe een humane samenleving eruit kan zien. Een dergelijke gekleurde bril misvormt de werkelijkheid niet, zij draagt juist bij aan een beter, al omvattender begrip van die werkelijkheid, vergelijkbaar met de manier waarop stevige opvattingen van de feministen over man-vrouw relaties de inhoud van genderstudies bepaalden.

Ontwikkelen van onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden en designs moeten recht doen aan de complexe werkelijkheid waarin wij leven. Om dat waar te maken heeft de universiteit gekozen voor een stevige nadruk op een breed palet van kwalitatieve onderzoeksmethoden en een multidisciplinaire aanpak van (combinaties van) sociaalwetenschappelijk, historisch en wijsgerig onderzoek. Daartoe bevordert de leerstoel het interne samenwerken van filosofisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek door het inrichten van interne ‘empirische cycli’, waarbij conceptuele denkers samenwerken met sociaal wetenschappers, om zo elkaars werk te voeden.


Tot de complexe werkelijkheid horen onder andere de onderzoeksterreinen 'participatiemaatschappij’, waarin actief burgerschap een belangrijke rol speelt, onderzoek naar zorg(ethiek) en goed ouder worden, onderzoek naar de veranderingen in de verhouding tussen publieke en private sector en de gevolgen van globalisering en pluralisme. De leerstoelgroep ontwikkelt en ondersteunt een wetenschappelijke houding die niet uitgaat van paradigmatische intolerantie, maar van een wetenschapsopvatting die een actieve commitment heeft voor een dialogische omgang met diversiteit in filosofische en methodologische paradigma’s. 

Kwaliteitsbewaking

Tot slot draagt de leerstoel bij aan het versterken van de methodologische kwaliteit van het onderzoek op de universiteit. Juist omdat het onderzoek waarden-geladen is, is het noodzakelijk dat het van onberispelijke methodologische kwaliteit is. De boodschap is veel overtuigender wanneer ze empirisch goed wordt ondersteund. Onderzoekers zoeken daartoe actief de samenwerking met inhoudelijke onderzoekers (staf, PhD’s en studenten) van de andere leerstoelen en ondersteunen hen bij ontwikkelen van een steeds uitgebreidere ‘wetenschappelijke gereedschapskist’.