Deze website maakt gebruik van cookies

Globalisering- en dialoogstudies

Korte omschrijving

Globalisering kun je zien als een proces van intense ontmoeting en confrontatie tussen groepen met verschillende etnische, religieuze en culturele achtergronden, die bovendien verschillende machtsposities hebben. Deze ontmoetingen en confrontaties hebben gevolgen op allerlei gebieden: economisch, technisch, demografisch, ecologisch etc. Ons onderzoek spitst zich toe op de beelden, verhalen, waarden en idealen die mensen meebrengen in deze ontmoetingen.


Hoe gaan mensen in hun leven van alledag om met diepgaande verschillen in waarden en overtuigingen? Wat maakt dat er ruimte is voor respect, of dat er juist een (gewelddadig) conflict ontstaat? Kunnen we factoren aanwijzen die een ‘actief pluralisme’ bevorderen, dat wil zeggen concrete praktijken van respectvol omgaan met diepgevoelde verschillen? Het begrip dialoog speelt daarbij een belangrijke rol. Dialoog is niet per se gericht op compromis en harmonie, maar laat ook ruimte voor constructieve manieren van omgaan met conflict.


Wij richten ons in het bijzonder op praktijken van (humanistisch) geestelijke verzorging bij vragen over hoe zinvol te leven in een pluralistische samenleving. Hierbij kijken we zowel naar de traditionele velden van geestelijke verzorging (bij Defensie, Justitie en in de zorg) als naar nieuwe velden die in ontwikkeling zijn. Denk hierbij aan vrijgevestigde geestelijke verzorging, geestelijke begeleiding bij politie, en professionals die omgaan met globaliseringsvragen op gebieden van educatie, organisatie en beleid.


In de context van globalisering is het beroep van geestelijk verzorger sterk aan het veranderen. Oorspronkelijk was het werk ingebed in religieuze tradities, en werd het uitgevoerd door bijvoorbeeld een dominee, priester of imam. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen er ook humanistisch geestelijk begeleiders. Sinds die tijd is de secularisatie flink toegenomen, zijn gevestigde godsdiensten verder gefragmenteerd, en zijn er allerlei nieuwe, onafhankelijke vormen van spiritualiteit ontstaan.

Hierdoor worden er ook andere eisen gesteld aan het profiel van geestelijk verzorgers. Zij worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar geloof en zingeving te kijken, om in te kunnen spelen op de behoeften van mensen in een tijd waarin de wereld snel verandert en keuzemogelijkheden toenemen (Woodhead 2014). Het constructief omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit, duiden we aan met de term pluralisme. In de praktijken van geestelijke begeleiding speelt de professionele inzet van dialoog een cruciale rol.