Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Onderzoek sociale inclusie personen met een beperking in een beschutte woonomgeving

De Universiteit voor Humanistiek, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, KansPlus, Platform EMG en Sien willen graag onderzoeken wat de betekenis van het VN-verdrag is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving. Zij starten dit onderzoek in 2019 en voeren het uit samen met zes zorginstellingen. Het is gefinancierd door ZonMw.


In juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. In het VN verdrag staan het bevorderen van participatie en een meer inclusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je vorm aan participatie en sociale inclusie voor mensen die wonen in een beschutte leefomgeving? Staat het wonen in een beschutte leefomgeving niet haaks op het idee van sociale inclusie en participatie? 


Het project ‘Sociale inclusie en het VN-verdrag’ brengt in kaart hoe het VN-verdrag kan worden uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die wonen, werken, leren en recreëren in een beschutte leefomgeving. Inzicht zal worden verkregen in wat wonen op een instellingsterrein betekent voor de ontplooiingsmogelijkheden van deze mensen en hoe sociale inclusie daarbinnen vorm krijgt. 


Daartoe doen we onderzoek met en bij zes zorginstellingen door heel Nederland die een beschutte woon/werkplek bieden aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking: Prisma, Nieuw Woelwijck, OlmenEs, Van Boeijen, De Seizoenen en Reinaerde. De onderzoekers gaan meelopen met mensen met een beperking en hun begeleiders om te ervaren hoe ‘sociale inclusie’ vorm en betekenis krijgt in hun leven. Ook zullen familieleden en begeleiders geïnterviewd worden. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de ervaringen en belevingen van mensen met een beperking, naasten en betrokkenen, en deze ervaringen zo veel mogelijk mee te beleven. Alle onderzoeksdata die verzameld worden, worden anoniem verwerkt.  

Wat levert het onderzoek op?

  • Het onderzoek belooft inzicht te geven aan professionals, teamleiders, managers en bestuurders hoe je kan denken, spreken en vorm geven aan sociale inclusie voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte leefomgeving. 
  • We bieden handelingsperspectief aan professionals, teamleiders, managers, bestuurders van zorginstellingen om de sociale dynamiek op een beschutte leefomgeving zo in te richten dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die wonen in een beschutte leefomgeving en past binnen het VN-verdrag. 

Onderzoekers

Projectleider en penvoerder, dr. Femmianne Bredewold
Hoofdaanvrager, prof.dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Prof.dr. Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van maatschappelijk werk
Simon van der Weele, onderzoeker
prof.dr. Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij projectleider Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl 


Dit project (nummer 854011001) wordt mogelijk gemaakt door: ZonMw, programma Ethiek en Gezond.


In juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. We onderzoeken wat de betekenis hiervan is voor mensen met een verstandelijke en of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving.